FileLevelPageControlBuilder.AppendLiteralString(String) Metoda

Definicja

Dodaje określoną zawartość literału do kontrolki.Adds the specified literal content to a control.

public:
 override void AppendLiteralString(System::String ^ text);
public override void AppendLiteralString (string text);
override this.AppendLiteralString : string -> unit
Public Overrides Sub AppendLiteralString (text As String)

Parametry

text
String

Zawartość, która ma zostać dodana do kontrolki.The content to add to the control.

Wyjątki

AppendLiteralString(String)Metoda nie może dołączyć ciągu literału do strony zawartości.The AppendLiteralString(String) method cannot append the literal string to a content page.

Uwagi

Użyj AppendLiteralString metody, aby dodać do formantu zawartość literału.Use the AppendLiteralString method to add literal content to the control. Zawartość literału może być dowolnym tekstem, który jest przesyłany przez przeglądarkę do kontrolki serwerowej.Literal content can be any text that is passed by the browser to the server control. Na przykład wszystkie elementy HTML i tekst między tagiem otwierającym i zamykającym są zawartością literału.For example, any HTML elements and text, between their opening and closing tags, are literal content.

Dotyczy

Zobacz też