HtmlInputFile Klasa

Definicja

Umożliwia programistyczny dostęp do <input type= file> elementu HTML na serwerze.Allows programmatic access to the HTML <input type= file> element on the server.

public ref class HtmlInputFile : System::Web::UI::HtmlControls::HtmlInputControl, System::Web::UI::IPostBackDataHandler
[System.Web.UI.ValidationProperty("Value")]
public class HtmlInputFile : System.Web.UI.HtmlControls.HtmlInputControl, System.Web.UI.IPostBackDataHandler
[<System.Web.UI.ValidationProperty("Value")>]
type HtmlInputFile = class
  inherit HtmlInputControl
  interface IPostBackDataHandler
Public Class HtmlInputFile
Inherits HtmlInputControl
Implements IPostBackDataHandler
Dziedziczenie
Atrybuty
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak używać HtmlInputFile kontrolki do tworzenia prostego scenariusza przekazywania plików.The following code example demonstrates how to use the HtmlInputFile control to create a simple file upload scenario. Aby ten przykład działał prawidłowo, należy utworzyć katalog o nazwie Temp na dysku C.For this example to work properly, you need to create a directory called Temp on your computer's drive C.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
 
 void Button1_Click(object Source, EventArgs e)
 {

  if (Text1.Value == "")
  {
   Span1.InnerHtml = "Error: You must enter a file name.";
   return;
  }

  if (File1.PostedFile.ContentLength > 0)
  {
   try
   {
    File1.PostedFile.SaveAs("c:\\temp\\" + Text1.Value);
    Span1.InnerHtml = "File uploaded successfully to <b>c:\\temp\\" +
              Text1.Value + "</b> on the Web server.";
   }
   catch (Exception exc)
   {
    Span1.InnerHtml = "Error saving file <b>c:\\temp\\" +
              Text1.Value + "</b><br />" + exc.ToString() + ".";
   }
  }
 }
 
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head>
  <title>HtmlInputFile Example</title>
 </head>
 <body>
 
  <h3>HtmlInputFile Example</h3>
 
  <form id="form1" enctype="multipart/form-data" 
     runat="server">
    
    Select File to Upload: 
    <input id="File1" 
       type="file" 
       runat="server" />
 
    <p>
    Save as file name (no path): 
    <input id="Text1" 
       type="text" 
       runat="server" />

    </p>
    <p>
    <span id="Span1" 
       style="font: 8pt verdana;" 
       runat="server" />
 
    </p>
    <p>
    <input type="button" 
       id="Button1" 
       value="Upload" 
       onserverclick="Button1_Click" 
       runat="server" />

    </p>
 
  </form>
 
 </body>
 </html>
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 Sub Button1_Click(ByVal Source As Object, ByVal e As EventArgs)
      
  If Text1.Value = "" Then
   
   Span1.InnerHtml = "Error: You must enter a file name."
   Return
   
  End If
      
  If File1.PostedFile.ContentLength > 0 Then
   
   Try
    File1.PostedFile.SaveAs(("c:\temp\" & Text1.Value))
    Span1.InnerHtml = "File uploaded successfully to <b>c:\temp\" & _
             Text1.Value & "</b> on the Web server."
    
   Catch exc As Exception
    Span1.InnerHtml = "Error saving file <b>c:\temp\" & _
             Text1.Value & "</b><br />" & exc.ToString() & "."
   End Try
   
  End If
  
 End Sub

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head>
  <title>HtmlInputFile Example</title>
 </head>
 <body>
 
  <h3>HtmlInputFile Example</h3>
 
  <form id="form1" enctype="multipart/form-data" 
     runat="server">
 
    Select File to Upload: 
    <input id="File1" 
       type="file" 
       runat="server" />
 
    <p>
    Save as file name (no path): 
    <input id="Text1" 
       type="text" 
       runat="server" />
 
    </p>
    <p>
    <span id="Span1" 
       style="font: 8pt verdana;" 
       runat="server" />
 
    </p>
    <p>
    <input type="button" 
       id="Button1" 
       value="Upload" 
       onserverclick="Button1_Click" 
       runat="server" />
 
    </p>

  </form>
 
 </body>
 </html>

Uwagi

Użyj HtmlInputFile kontrolki serwer, aby obsłużyć przekazywanie plików binarnych lub tekstowych z klienta przeglądarki do serwera programu.Use the HtmlInputFile server control to handle uploading binary or text files from a browser client to the server. Przekazywanie plików współpracuje z programem Microsoft Internet Explorer w wersji 3,02 lub nowszej.File upload works with Microsoft Internet Explorer version 3.02 or later.

Uwaga

HtmlInputFileKontrolka jest przeznaczona do użycia tylko w scenariuszach ogłaszania zwrotnego, a nie w scenariuszach asynchronicznego ogłaszania zwrotnego podczas renderowania częściowej strony.The HtmlInputFile control is designed to be used only in postback scenarios and not in asynchronous postback scenarios during partial-page rendering. Gdy używasz HtmlInputFile kontrolki wewnątrz UpdatePanel kontrolki, plik musi być przekazywany przy użyciu kontrolki, która jest PostBackTrigger obiektem panelu.When you use a HtmlInputFile control inside an UpdatePanel control, the file must be uploaded by using a control that is a PostBackTrigger object for the panel. UpdatePanel kontrolki służą do aktualizowania wybranych regionów strony zamiast aktualizowania całej strony przy użyciu ogłaszania zwrotnego.UpdatePanel controls are used to update selected regions of a page instead of updating the whole page with a postback. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat formant UpdatePanel — Omówienie i Przegląd renderowania części strony.For more information, see UpdatePanel Control Overview and Partial-Page Rendering Overview.

Aby określić plik do przekazania, wprowadź pełną ścieżkę do pliku (na przykład "C:\MyFiles\Test.txt") w polu tekstowym kontrolki.To specify the file to upload, enter the full path to the file (for example, "C:\MyFiles\Test.txt") in the text box of the control. Możesz również wybrać plik, klikając przycisk Przeglądaj , a następnie lokalizując go w oknie dialogowym Wybierz plik .You can also select the file by clicking the Browse button and then locating it in the Choose file dialog box.

Uwaga

EnctypeWłaściwość HtmlForm kontrolki musi być ustawiona na wartość "wieloczęściowa/formularz-Data", aby ta kontrolka działała prawidłowo.The Enctype property of an HtmlForm control must be set to "multipart/form-data" for this control to work properly.

HtmlInputFileKontrolka nie ma wbudowanego sposobu na publikowanie z powrotem na serwerze.The HtmlInputFile control does not have a built-in way to post back to the server. Aby przekazać plik na serwer, użyj SaveAs metody System.Web.HttpPostedFile obiektu zawartej we PostedFile właściwości.To upload the file to the server, use the SaveAs method of the System.Web.HttpPostedFile object contained in the PostedFile property. Ta operacja jest zwykle wykonywana w metodzie obsługi zdarzeń, na przykład w przypadku kliknięcia przycisku.This operation is usually done in an event-handling method, such as for a button click.

Uwaga

W przypadku korzystania z SaveAs metody klasy upewnij się HttpPostedFile , że została określona ścieżka z odblokowanym dostępem (na przykład "C:\MyFiles\Test.txt").When you use the SaveAs method of the HttpPostedFile class, make sure to specify a rooted path (for example, "C:\MyFiles\Test.txt"). Zachowanie SaveAs metody można określić w sekcji konfiguracji elementu httpRuntime (schemat ustawień ASP.NET) przy użyciu requireRootedSaveAsPath atrybutu.The behavior of the SaveAs method can be specified in the httpRuntime Element (ASP.NET Settings Schema) configuration section with the requireRootedSaveAsPath attribute. Wartość domyślna tego atrybutu to true .The default value of this attribute is true. Jeśli ten atrybut zostanie ustawiony na false , przy użyciu SaveAs metody bez określonej ścieżki zostanie podjęta próba umieszczenia pliku w systemroot katalogu \system32\inetsrv.If you set this attribute to false, then using the SaveAs method with no path specified will attempt to place the file in the systemroot \system32\inetsrv directory. Domyślnie ten katalog jest chroniony przed zapisem; w związku z tym plik nie może zostać zapisany w tym miejscu.By default, this directory is write-protected; therefore, the file can not be saved there. Upewnij się, że podano uprawnienia do zapisu dla konta używanego przez ASP.NET w katalogu, w którym ma być przechowywany plik.Make sure to provide write permission for the account used by ASP.NET for the directory where you want to store the file.

Podczas przekazywania dużych plików użyj maxRequestLength atrybutu elementu httpRuntime (schemat ustawień ASP.NET) , aby zwiększyć maksymalny dozwolony rozmiar pliku.When uploading large files, use the maxRequestLength attribute of the httpRuntime Element (ASP.NET Settings Schema) element to increase the maximum allowable file size. Błąd DNS jest generowany w przeglądarce, gdy plik przekracza określony rozmiar.A DNS error is generated in the browser when the file exceeds the specified size. Podczas przekazywania dużych plików może być również wyświetlany następujący komunikat o błędzie:You might also receive the following error message when uploading large files:

aspnet_wp.exe (Identyfikator PID: 1520) został ponownie przetworzony, ponieważ zużycie pamięci przekroczyło 460 MB (60 procent dostępnej pamięci RAM).aspnet_wp.exe (PID: 1520) was recycled because memory consumption exceeded 460 MB (60 percent of available RAM).

Jeśli ten komunikat o błędzie wystąpi, zwiększ wartość memoryLimit atrybutu w elemencie processModel (ASP.NET Settings Schema) w pliku Machine.config.If you encounter this error message, increase the value of the memoryLimit attribute in the processModel Element (ASP.NET Settings Schema) element of the Machine.config file.

Aby uzyskać listę początkowych wartości właściwości dla wystąpienia HtmlInputFile , zobacz HtmlInputFile Konstruktor.For a list of initial property values for an instance of HtmlInputFile, see the HtmlInputFile constructor.

Konstruktory

HtmlInputFile()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy HtmlInputFile.Initializes a new instance of the HtmlInputFile class.

Właściwości

Accept

Pobiera lub ustawia listę kodowań MIME rozdzieloną przecinkami służącą do ograniczania typów plików, które użytkownik może wybrać.Gets or sets a comma-separated list of MIME encodings used to constrain the file types the user can select.

Adapter

Pobiera kartę specyficzną dla przeglądarki dla kontrolki.Gets the browser-specific adapter for the control.

(Odziedziczone po Control)
AppRelativeTemplateSourceDirectory

Pobiera lub ustawia katalog wirtualny względem aplikacji Page lub UserControl obiekt, który zawiera tę kontrolkę.Gets or sets the application-relative virtual directory of the Page or UserControl object that contains this control.

(Odziedziczone po Control)
Attributes

Pobiera kolekcję wszystkich par nazw atrybutów i wartości wyrażonych w tagu kontroli serwera na stronie ASP.NET.Gets a collection of all attribute name and value pairs expressed on a server control tag within the ASP.NET page.

(Odziedziczone po HtmlControl)
BindingContainer

Pobiera formant, który zawiera powiązanie danych tego formantu.Gets the control that contains this control's data binding.

(Odziedziczone po Control)
ChildControlsCreated

Pobiera wartość wskazującą, czy zostały utworzone formanty podrzędne kontrolki serwera.Gets a value that indicates whether the server control's child controls have been created.

(Odziedziczone po Control)
ClientID

Pobiera identyfikator formantu dla znacznika HTML, który jest generowany przez ASP.NET.Gets the control ID for HTML markup that is generated by ASP.NET.

(Odziedziczone po Control)
ClientIDMode

Pobiera lub ustawia algorytm używany do generowania wartości ClientID właściwości.Gets or sets the algorithm that is used to generate the value of the ClientID property.

(Odziedziczone po Control)
ClientIDSeparator

Pobiera wartość znaku reprezentującą znak separatora używany we ClientID właściwości.Gets a character value representing the separator character used in the ClientID property.

(Odziedziczone po Control)
Context

Pobiera HttpContext obiekt skojarzony z kontrolką serwera dla bieżącego żądania sieci Web.Gets the HttpContext object associated with the server control for the current Web request.

(Odziedziczone po Control)
Controls

Pobiera ControlCollection obiekt reprezentujący kontrolki podrzędne dla określonej kontrolki serwera w hierarchii interfejsu użytkownika.Gets a ControlCollection object that represents the child controls for a specified server control in the UI hierarchy.

(Odziedziczone po Control)
DataItemContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazewnictwa, jeśli kontener nazewnictwa jest zaimplementowany IDataItemContainer .Gets a reference to the naming container if the naming container implements IDataItemContainer.

(Odziedziczone po Control)
DataKeysContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazewnictwa, jeśli kontener nazewnictwa jest zaimplementowany IDataKeysControl .Gets a reference to the naming container if the naming container implements IDataKeysControl.

(Odziedziczone po Control)
DesignMode

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka jest używana na powierzchni projektowej.Gets a value indicating whether a control is being used on a design surface.

(Odziedziczone po Control)
Disabled

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant serwera HTML jest wyłączony.Gets or sets a value indicating whether the HTML server control is disabled.

(Odziedziczone po HtmlControl)
EnableTheming

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy motywy stosują się do tej kontrolki.Gets or sets a value indicating whether themes apply to this control.

(Odziedziczone po Control)
EnableViewState

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant serwera utrzymuje stan widoku, oraz stan widoku wszystkich formantów podrzędnych, które zawiera, do żądającego klienta.Gets or sets a value indicating whether the server control persists its view state, and the view state of any child controls it contains, to the requesting client.

(Odziedziczone po Control)
Events

Pobiera listę delegatów obsługi zdarzeń dla formantu.Gets a list of event handler delegates for the control. Ta właściwość jest tylko do odczytu.This property is read-only.

(Odziedziczone po Control)
HasChildViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy bieżące kontrolki formantu serwera mają jakiekolwiek zapisane ustawienia stanu widoku.Gets a value indicating whether the current server control's child controls have any saved view-state settings.

(Odziedziczone po Control)
ID

Pobiera lub ustawia identyfikator programowy przypisany do kontrolki serwerowej.Gets or sets the programmatic identifier assigned to the server control.

(Odziedziczone po Control)
IdSeparator

Pobiera znak używany do oddzielania identyfikatorów kontroli.Gets the character used to separate control identifiers.

(Odziedziczone po Control)
IsChildControlStateCleared

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolki zawarte w tym formancie mają stan kontroli.Gets a value indicating whether controls contained within this control have control state.

(Odziedziczone po Control)
IsTrackingViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy formant serwera zapisuje zmiany w stanie widoku.Gets a value that indicates whether the server control is saving changes to its view state.

(Odziedziczone po Control)
IsViewStateEnabled

Pobiera wartość wskazującą, czy stan widoku jest włączony dla tego formantu.Gets a value indicating whether view state is enabled for this control.

(Odziedziczone po Control)
LoadViewStateByID

Pobiera wartość wskazującą, czy formant uczestniczy w ładowaniu stanu widoku przez ID zamianę na indeks.Gets a value indicating whether the control participates in loading its view state by ID instead of index.

(Odziedziczone po Control)
MaxLength

Pobiera lub ustawia maksymalną długość ścieżki pliku do przekazania z komputera klienckiego.Gets or sets the maximum length of the file path for the file to upload from the client computer.

Name

Pobiera lub ustawia unikatową nazwę identyfikatora dla HtmlInputControl kontrolki.Gets or sets the unique identifier name for the HtmlInputControl control.

(Odziedziczone po HtmlInputControl)
NamingContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazw kontrolki serwera, który tworzy unikatową przestrzeń nazw do rozróżniania między kontrolkami serwera z tą samą ID wartością właściwości.Gets a reference to the server control's naming container, which creates a unique namespace for differentiating between server controls with the same ID property value.

(Odziedziczone po Control)
Page

Pobiera odwołanie do Page wystąpienia, które zawiera formant serwera.Gets a reference to the Page instance that contains the server control.

(Odziedziczone po Control)
Parent

Pobiera odwołanie do kontrolki nadrzędnej kontrolki serwera w hierarchii formantów strony.Gets a reference to the server control's parent control in the page control hierarchy.

(Odziedziczone po Control)
PostedFile

Uzyskuje dostęp do przekazanego pliku określonego przez klienta.Gets access to the uploaded file specified by a client.

RenderingCompatibility

Pobiera wartość określającą ASP.NET wersję, która będzie zgodna z językiem HTML.Gets a value that specifies the ASP.NET version that rendered HTML will be compatible with.

(Odziedziczone po Control)
Site

Pobiera informacje o kontenerze, który hostuje bieżącą kontrolkę, gdy jest renderowany na powierzchni projektowej.Gets information about the container that hosts the current control when rendered on a design surface.

(Odziedziczone po Control)
Size

Pobiera lub ustawia szerokość pola tekstowego, w którym wprowadzana jest ścieżka do pliku.Gets or sets the width of the text box in which the file path is entered.

SkinID

Pobiera lub ustawia skórkę, która ma zostać zastosowana do kontrolki.Gets or sets the skin to apply to the control.

(Odziedziczone po Control)
Style

Pobiera kolekcję wszystkich właściwości kaskadowego arkusza stylów (CSS) stosowanych do określonego formantu serwera HTML w pliku ASP.NET.Gets a collection of all cascading style sheet (CSS) properties applied to a specified HTML server control in the ASP.NET file.

(Odziedziczone po HtmlControl)
TagName

Pobiera nazwę elementu tagu zawierającego runat=server parę atrybut i wartość.Gets the element name of a tag that contains a runat=server attribute and value pair.

(Odziedziczone po HtmlControl)
TemplateControl

Pobiera lub ustawia odwołanie do szablonu, który zawiera tę kontrolkę.Gets or sets a reference to the template that contains this control.

(Odziedziczone po Control)
TemplateSourceDirectory

Pobiera katalog wirtualny Page lub zawierający UserControl bieżącą kontrolkę serwerową.Gets the virtual directory of the Page or UserControl that contains the current server control.

(Odziedziczone po Control)
Type

Pobiera typ elementu HtmlInputControl .Gets the type of an HtmlInputControl.

(Odziedziczone po HtmlInputControl)
UniqueID

Pobiera unikatowy, hierarchicznie kwalifikowany identyfikator dla kontrolki serwerowej.Gets the unique, hierarchically qualified identifier for the server control.

(Odziedziczone po Control)
ValidateRequestMode

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant sprawdza dane wejściowe klienta z przeglądarki pod kątem potencjalnie niebezpiecznych wartości.Gets or sets a value that indicates whether the control checks client input from the browser for potentially dangerous values.

(Odziedziczone po Control)
Value

Pobiera pełną ścieżkę pliku na komputerze klienta.Gets the full path of the file on the client's computer.

ViewState

Pobiera słownik informacji o stanie, który umożliwia zapisanie i przywrócenie stanu widoku kontrolki serwera w wielu żądaniach na tej samej stronie.Gets a dictionary of state information that allows you to save and restore the view state of a server control across multiple requests for the same page.

(Odziedziczone po Control)
ViewStateIgnoresCase

Pobiera wartość wskazującą, czy HtmlControl stan widoku jest uwzględniana wielkość liter.Gets a value that indicates whether the HtmlControl view state is case-sensitive.

(Odziedziczone po HtmlControl)
ViewStateMode

Pobiera lub ustawia tryb widoku stanu tego formantu.Gets or sets the view-state mode of this control.

(Odziedziczone po Control)
Visible

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy kontrolka serwera jest renderowana jako interfejs użytkownika na stronie.Gets or sets a value that indicates whether a server control is rendered as UI on the page.

(Odziedziczone po Control)

Metody

AddedControl(Control, Int32)

Wywołuje się po dodaniu formantu podrzędnego do Controls kolekcji Control obiektu.Called after a child control is added to the Controls collection of the Control object.

(Odziedziczone po Control)
AddParsedSubObject(Object)

Powiadamia formant serwera o przeanalizowaniu elementu, XML lub HTML, a następnie dodaje element do obiektu formantu serwera ControlCollection .Notifies the server control that an element, either XML or HTML, was parsed, and adds the element to the server control's ControlCollection object.

(Odziedziczone po Control)
ApplyStyleSheetSkin(Page)

Stosuje właściwości stylu zdefiniowane w arkuszu stylów strony do kontrolki.Applies the style properties defined in the page style sheet to the control.

(Odziedziczone po Control)
BeginRenderTracing(TextWriter, Object)

Rozpoczyna śledzenie danych renderowania w czasie projektowania.Begins design-time tracing of rendering data.

(Odziedziczone po Control)
BuildProfileTree(String, Boolean)

Zbiera informacje o formancie serwera i dostarcza go do Trace właściwości, która będzie wyświetlana po włączeniu śledzenia dla strony.Gathers information about the server control and delivers it to the Trace property to be displayed when tracing is enabled for the page.

(Odziedziczone po Control)
ClearCachedClientID()

Ustawia wartość w pamięci podręcznej ClientID na null .Sets the cached ClientID value to null.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildControlState()

Usuwa informacje o stanie formantu dla kontrolek podrzędnych kontrolki serwerowej.Deletes the control-state information for the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildState()

Usuwa informacje o stanie widoku i kontroli dla wszystkich formantów podrzędnych formantu serwera.Deletes the view-state and control-state information for all the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildViewState()

Usuwa informacje o stanie widoku dla wszystkich formantów podrzędnych formantu serwera.Deletes the view-state information for all the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
ClearEffectiveClientIDMode()

Ustawia ClientIDMode Właściwość bieżącego wystąpienia kontrolki i wszystkich formantów podrzędnych na Inherit .Sets the ClientIDMode property of the current control instance and of any child controls to Inherit.

(Odziedziczone po Control)
CreateChildControls()

Wywoływane przez platformę strony ASP.NET w celu powiadomienia formantów serwera, które używają implementacji opartej na kompozycjach, do tworzenia wszelkich formantów podrzędnych, które zawierają w przygotowaniu do ponownego ogłaszania lub renderowania.Called by the ASP.NET page framework to notify server controls that use composition-based implementation to create any child controls they contain in preparation for posting back or rendering.

(Odziedziczone po Control)
CreateControlCollection()

Tworzy nowy ControlCollection obiekt do przechowywania formantów podrzędnych (zarówno literału, jak i serwera) formantu serwera.Creates a new ControlCollection object to hold the child controls (both literal and server) of the server control.

(Odziedziczone po HtmlControl)
DataBind()

Tworzy powiązanie źródła danych z wywołaną kontrolką serwera i wszystkimi jego kontrolkami podrzędnymi.Binds a data source to the invoked server control and all its child controls.

(Odziedziczone po Control)
DataBind(Boolean)

Tworzy powiązanie źródła danych z wywoływanym formantem serwera i wszystkimi jego kontrolkami podrzędnymi z opcją podniesienia poziomu DataBinding zdarzenia.Binds a data source to the invoked server control and all its child controls with an option to raise the DataBinding event.

(Odziedziczone po Control)
DataBindChildren()

Tworzy powiązanie źródła danych z kontrolkami podrzędnymi formantu serwera.Binds a data source to the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
Dispose()

Umożliwia formantowi serwera przeprowadzenie końcowego oczyszczania przed jego zwolnieniem z pamięci.Enables a server control to perform final clean up before it is released from memory.

(Odziedziczone po Control)
EndRenderTracing(TextWriter, Object)

Przerywa śledzenie danych renderowania w czasie projektowania.Ends design-time tracing of rendering data.

(Odziedziczone po Control)
EnsureChildControls()

Określa, czy formant serwera zawiera kontrolki podrzędne.Determines whether the server control contains child controls. Jeśli tak nie jest, tworzy kontrolki podrzędne.If it does not, it creates child controls.

(Odziedziczone po Control)
EnsureID()

Tworzy identyfikator dla kontrolek, które nie mają przypisanego identyfikatora.Creates an identifier for controls that do not have an identifier assigned.

(Odziedziczone po Control)
Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
FindControl(String)

Wyszukuje w bieżącym kontenerze nazewnictwa dla kontrolki serwera z określonym id parametrem.Searches the current naming container for a server control with the specified id parameter.

(Odziedziczone po Control)
FindControl(String, Int32)

Wyszukuje w bieżącym kontenerze nazewnictwa dla kontrolki serwera z określoną id i liczbą całkowitą, która jest określona w pathOffset parametrze, który ułatwia wyszukiwanie.Searches the current naming container for a server control with the specified id and an integer, specified in the pathOffset parameter, which aids in the search. Nie należy przesłaniać tej wersji FindControl metody.You should not override this version of the FindControl method.

(Odziedziczone po Control)
Focus()

Ustawia fokus wprowadzania dla kontrolki.Sets input focus to a control.

(Odziedziczone po Control)
GetAttribute(String)

Pobiera wartość nazwanego atrybutu w HtmlControl kontrolce.Gets the value of the named attribute on the HtmlControl control.

(Odziedziczone po HtmlControl)
GetDesignModeState()

Pobiera dane czasu projektowania dla kontrolki.Gets design-time data for a control.

(Odziedziczone po Control)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetRouteUrl(Object)

Pobiera adres URL odpowiadający zestawowi parametrów trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(RouteValueDictionary)

Pobiera adres URL odpowiadający zestawowi parametrów trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(String, Object)

Pobiera adres URL, który odnosi się do zestawu parametrów trasy i nazwy trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters and a route name.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(String, RouteValueDictionary)

Pobiera adres URL, który odnosi się do zestawu parametrów trasy i nazwy trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters and a route name.

(Odziedziczone po Control)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
GetUniqueIDRelativeTo(Control)

Zwraca przedznaczoną część UniqueID właściwości określonej kontrolki.Returns the prefixed portion of the UniqueID property of the specified control.

(Odziedziczone po Control)
HasControls()

Określa, czy formant serwera zawiera wszystkie kontrolki podrzędne.Determines if the server control contains any child controls.

(Odziedziczone po Control)
HasEvents()

Zwraca wartość wskazującą czy zdarzenia są rejestrowane dla kontrolki lub wszelkich formantów podrzędnych.Returns a value indicating whether events are registered for the control or any child controls.

(Odziedziczone po Control)
IsLiteralContent()

Określa, czy formant serwera przechowuje tylko zawartość literału.Determines if the server control holds only literal content.

(Odziedziczone po Control)
LoadControlState(Object)

Przywraca informacje o stanie kontroli z poprzedniego żądania strony, które zostało zapisane przez SaveControlState() metodę.Restores control-state information from a previous page request that was saved by the SaveControlState() method.

(Odziedziczone po Control)
LoadPostData(String, NameValueCollection)

Przetwarza dane ogłaszania zwrotnego dla HtmlInputFile kontrolki.Processes the postback data for the HtmlInputFile control.

LoadViewState(Object)

Przywraca informacje o stanie widoku z poprzedniego żądania strony, które zostało zapisane przez SaveViewState() metodę.Restores view-state information from a previous page request that was saved by the SaveViewState() method.

(Odziedziczone po Control)
MapPathSecure(String)

Pobiera ścieżkę fizyczną, do której jest mapowana ścieżka wirtualna (absolutna lub względna).Retrieves the physical path that a virtual path, either absolute or relative, maps to.

(Odziedziczone po Control)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
OnBubbleEvent(Object, EventArgs)

Określa, czy zdarzenie dla formantu serwera jest przenoszone do hierarchii kontroli serwera interfejsu użytkownika strony.Determines whether the event for the server control is passed up the page's UI server control hierarchy.

(Odziedziczone po Control)
OnDataBinding(EventArgs)

Podnosi DataBinding zdarzenie.Raises the DataBinding event.

(Odziedziczone po Control)
OnInit(EventArgs)

Podnosi Init zdarzenie.Raises the Init event.

(Odziedziczone po Control)
OnLoad(EventArgs)

Podnosi Load zdarzenie.Raises the Load event.

(Odziedziczone po Control)
OnPreRender(EventArgs)

Podnosi PreRender zdarzenie dla HtmlInputFile kontrolki.Raises the PreRender event for the HtmlInputFile control.

OnUnload(EventArgs)

Podnosi Unload zdarzenie.Raises the Unload event.

(Odziedziczone po Control)
OpenFile(String)

Pobiera informacje Stream używane do odczytu pliku.Gets a Stream used to read a file.

(Odziedziczone po Control)
RaiseBubbleEvent(Object, EventArgs)

Przypisuje wszystkie źródła zdarzenia i informacje do elementu nadrzędnego formantu.Assigns any sources of the event and its information to the control's parent.

(Odziedziczone po Control)
RaisePostDataChangedEvent()

Powiadamia HtmlInputFile formant o zmianie stanu formantu.Notifies the HtmlInputFile control that the state of the control has changed.

RemovedControl(Control)

Wywoływana po usunięciu formantu podrzędnego z Controls kolekcji Control obiektu.Called after a child control is removed from the Controls collection of the Control object.

(Odziedziczone po Control)
Render(HtmlTextWriter)

Zapisuje zawartość do renderowania na kliencie do określonego HtmlTextWriter obiektu.Writes content to render on a client to the specified HtmlTextWriter object.

(Odziedziczone po HtmlControl)
RenderAttributes(HtmlTextWriter)

Renderuje atrybuty HtmlInputControl kontrolki do określonego HtmlTextWriter obiektu.Renders the attributes of the HtmlInputControl control to the specified HtmlTextWriter object.

(Odziedziczone po HtmlInputControl)
RenderBeginTag(HtmlTextWriter)

Renderuje tag otwierającego HTML kontrolki do określonego HtmlTextWriter obiektu.Renders the opening HTML tag of the control into the specified HtmlTextWriter object.

(Odziedziczone po HtmlControl)
RenderChildren(HtmlTextWriter)

Wyprowadza zawartość elementu podrzędnego kontrolki serwera do podanego HtmlTextWriter obiektu, który zapisuje zawartość, która ma być renderowana na kliencie.Outputs the content of a server control's children to a provided HtmlTextWriter object, which writes the content to be rendered on the client.

(Odziedziczone po Control)
RenderControl(HtmlTextWriter)

Wyprowadza zawartość kontrolki serwera do podanego HtmlTextWriter obiektu i przechowuje informacje o śledzeniu dla kontrolki, jeśli śledzenie jest włączone.Outputs server control content to a provided HtmlTextWriter object and stores tracing information about the control if tracing is enabled.

(Odziedziczone po Control)
RenderControl(HtmlTextWriter, ControlAdapter)

Wyprowadza zawartość kontrolki serwera do podanego HtmlTextWriter obiektu za pomocą podanego ControlAdapter obiektu.Outputs server control content to a provided HtmlTextWriter object using a provided ControlAdapter object.

(Odziedziczone po Control)
ResolveAdapter()

Pobiera adapter sterowania odpowiedzialny za renderowanie określonego formantu.Gets the control adapter responsible for rendering the specified control.

(Odziedziczone po Control)
ResolveClientUrl(String)

Pobiera adres URL, który może być używany przez przeglądarkę.Gets a URL that can be used by the browser.

(Odziedziczone po Control)
ResolveUrl(String)

Konwertuje adres URL na taki, który jest używany na żądającym klienta.Converts a URL into one that is usable on the requesting client.

(Odziedziczone po Control)
SaveControlState()

Zapisuje wszelkie zmiany stanu formantu serwera, które wystąpiły od momentu, gdy strona została opublikowana na serwerze.Saves any server control state changes that have occurred since the time the page was posted back to the server.

(Odziedziczone po Control)
SaveViewState()

Zapisuje dowolny widok kontroli serwera — zmiany stanu, które wystąpiły od momentu, gdy strona została opublikowana na serwerze.Saves any server control view-state changes that have occurred since the time the page was posted back to the server.

(Odziedziczone po Control)
SetAttribute(String, String)

Ustawia wartość nazwanego atrybutu w HtmlControl kontrolce.Sets the value of the named attribute on the HtmlControl control.

(Odziedziczone po HtmlControl)
SetDesignModeState(IDictionary)

Ustawia dane czasu projektowania dla kontrolki.Sets design-time data for a control.

(Odziedziczone po Control)
SetRenderMethodDelegate(RenderMethod)

Przypisuje delegata programu obsługi zdarzeń, aby renderować formant serwera i jego zawartość w jego formancie nadrzędnym.Assigns an event handler delegate to render the server control and its content into its parent control.

(Odziedziczone po Control)
SetTraceData(Object, Object)

Ustawia dane śledzenia dla śledzenia czasu projektowania danych renderowania przy użyciu klucza danych śledzenia i wartości danych śledzenia.Sets trace data for design-time tracing of rendering data, using the trace data key and the trace data value.

(Odziedziczone po Control)
SetTraceData(Object, Object, Object)

Ustawia dane śledzenia dla śledzenia czasu projektowania danych renderowania przy użyciu obiektu śledzenia, klucza danych śledzenia i wartości danych śledzenia.Sets trace data for design-time tracing of rendering data, using the traced object, the trace data key, and the trace data value.

(Odziedziczone po Control)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)
TrackViewState()

Powoduje śledzenie zmian stanu widoku w formancie serwera, aby mogły być przechowywane w obiekcie formantu serwera StateBag .Causes tracking of view-state changes to the server control so they can be stored in the server control's StateBag object. Ten obiekt jest dostępny za pomocą ViewState właściwości.This object is accessible through the ViewState property.

(Odziedziczone po Control)

Zdarzenia

DataBinding

Występuje, gdy formant serwera wiąże się ze źródłem danych.Occurs when the server control binds to a data source.

(Odziedziczone po Control)
Disposed

Występuje, gdy formant serwera zostanie wystawiony z pamięci, który jest ostatnim etapem cyklu życia formantu serwera, gdy zażądano strony ASP.NET.Occurs when a server control is released from memory, which is the last stage of the server control lifecycle when an ASP.NET page is requested.

(Odziedziczone po Control)
Init

Występuje po zainicjowaniu formantu serwera, który jest pierwszym krokiem w jego cyklu życia.Occurs when the server control is initialized, which is the first step in its lifecycle.

(Odziedziczone po Control)
Load

Występuje, gdy kontrolka serwera jest załadowana do Page obiektu.Occurs when the server control is loaded into the Page object.

(Odziedziczone po Control)
PreRender

Występuje po Control załadowaniu obiektu, ale przed renderowaniem.Occurs after the Control object is loaded but prior to rendering.

(Odziedziczone po Control)
Unload

Występuje, gdy formant serwera zostanie zwolniony z pamięci.Occurs when the server control is unloaded from memory.

(Odziedziczone po Control)

Jawne implementacje interfejsu

IAttributeAccessor.GetAttribute(String)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetAttribute(String) .For a description of this member, see GetAttribute(String).

(Odziedziczone po HtmlControl)
IAttributeAccessor.SetAttribute(String, String)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz SetAttribute(String, String) .For a description of this member, see SetAttribute(String, String).

(Odziedziczone po HtmlControl)
IControlBuilderAccessor.ControlBuilder

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ControlBuilder .For a description of this member, see ControlBuilder.

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.GetDesignModeState()

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetDesignModeState() .For a description of this member, see GetDesignModeState().

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.SetDesignModeState(IDictionary)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz SetDesignModeState(IDictionary) .For a description of this member, see SetDesignModeState(IDictionary).

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.SetOwnerControl(Control)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz SetOwnerControl(Control) .For a description of this member, see SetOwnerControl(Control).

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.UserData

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz UserData .For a description of this member, see UserData.

(Odziedziczone po Control)
IDataBindingsAccessor.DataBindings

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz DataBindings .For a description of this member, see DataBindings.

(Odziedziczone po Control)
IDataBindingsAccessor.HasDataBindings

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz HasDataBindings .For a description of this member, see HasDataBindings.

(Odziedziczone po Control)
IExpressionsAccessor.Expressions

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Expressions .For a description of this member, see Expressions.

(Odziedziczone po Control)
IExpressionsAccessor.HasExpressions

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz HasExpressions .For a description of this member, see HasExpressions.

(Odziedziczone po Control)
IParserAccessor.AddParsedSubObject(Object)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz AddParsedSubObject(Object) .For a description of this member, see AddParsedSubObject(Object).

(Odziedziczone po Control)
IPostBackDataHandler.LoadPostData(String, NameValueCollection)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz LoadPostData(String, NameValueCollection) .For a description of this member, see LoadPostData(String, NameValueCollection).

IPostBackDataHandler.RaisePostDataChangedEvent()

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz RaisePostDataChangedEvent() .For a description of this member, see RaisePostDataChangedEvent().

Metody rozszerzania

FindDataSourceControl(Control)

Zwraca źródło danych skojarzone z kontrolką danych dla określonej kontrolki.Returns the data source that is associated with the data control for the specified control.

FindFieldTemplate(Control, String)

Zwraca szablon pola dla określonej kolumny w kontenerze nazewnictwa określonego formantu.Returns the field template for the specified column in the specified control's naming container.

FindMetaTable(Control)

Zwraca obiekt obiektu z tabeli dla kontrolki zawierającej dane.Returns the metatable object for the containing data control.

Dotyczy

Zobacz też