HtmlInputImage.ServerClick Zdarzenie

Definicja

Występuje na serwerze, gdy użytkownik kliknie HtmlInputImage formant.Occurs on the server when the user clicks an HtmlInputImage control.

public:
 event System::Web::UI::ImageClickEventHandler ^ ServerClick;
public event System.Web.UI.ImageClickEventHandler ServerClick;
member this.ServerClick : System.Web.UI.ImageClickEventHandler 
Public Custom Event ServerClick As ImageClickEventHandler 

Typ zdarzenia

ImageClickEventHandler

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak określić i zakodować procedurę obsługi dla ServerClick zdarzenia, aby określić współrzędne, w których użytkownik klika HtmlInputImage formant.The following code example demonstrates how to specify and code a handler for the ServerClick event to determine the coordinates where the user clicks the HtmlInputImage control.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
   
 protected void ImageBtn_Click(object sender, ImageClickEventArgs e)
 {

  // Write the click coordinates to the Span1 element.
  Span1.InnerText = "You clicked at (" + e.X.ToString() +
           ", " + e.Y.ToString() + ").";
 }
 
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 
<head runat="server">
  <title>Click the Image </title>
</head>
<body>

  <form id="form1" runat="server">

   <h3>Click the Image </h3>

   <input type="image"
       alt="Image Alternate Text"
       src="Image1.jpg" 
       onserverclick="ImageBtn_Click"
       runat="server" id="Image1"/>

   <br />
   <br />

   <span id="Span1" 
      runat="server"/>

  </form>

</body>
</html>
  
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
   
 Sub ImageBtn_Click(ByVal Sender As Object, ByVal E As ImageClickEventArgs)

  ' Write the click coordinates to the Span1 element.
  Span1.InnerText = "You clicked at (" & E.X.ToString() & _
           ", " & E.Y.ToString() & ")."
   
 End Sub

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 
<head runat="server">
  <title>Click the Image </title>
</head>
<body>

  <form id="form1" runat="server">

   <h3>Click the Image </h3>

   <input type="image"
       alt="Image Alternate Text"
       src="Image1.jpg" 
       onserverclick="ImageBtn_Click"
       runat="server"/>

   <br />
   <br />

   <span id="Span1" 
      runat="server"/>

  </form>

</body>
</html>
  
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
   
 void ImageBtn_Click(Object sender, ImageClickEventArgs e)
 {

  // Display the coordinates of the position where the image 
  // was clicked. 
  Span1.InnerText = "You clicked at (" + e.X.ToString() +
           ", " + e.Y.ToString() + ").";

 }

 void Page_Load(Object sender, EventArgs e)
 {

  // Create an EventHandler delegate for the method you want to 
  // handle the event, and then add it to the list of methods called
  // when the event is raised.
  Image1.ServerClick += new ImageClickEventHandler(this.ImageBtn_Click);

 }

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>HtmlInputImage ServerClick Example </title>
</head>
<body>

  <form id="form1" runat="server">

   <h3>HtmlInputImage ServerClick Example </h3>

   <input type="image"
       id="Image1"
       src="Image.jpg" 
       alt="Image"
       runat="server"/>

   <br />

   <span id="Span1" 
      runat="server"/>

  </form>

</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
   
 Sub ImageBtn_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As ImageClickEventArgs)

  ' Display the coordinates of the position where the image 
  ' was clicked.
  Span1.InnerText = "You clicked at (" & e.X.ToString() & _
           ", " & e.Y.ToString() & ")."
   
 End Sub
 
 Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
   
  ' Create an EventHandler delegate for the method you want to 
  ' handle the event, and then add it to the list of methods called
  ' when the event is raised.
  AddHandler Image1.ServerClick, AddressOf ImageBtn_Click

 End Sub

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 
<head runat="server">
  <title>HtmlInputImage ServerClick Example </title>
</head>
<body>

  <form id="form1" runat="server">

   <h3>HtmlInputImage ServerClick Example </h3>

   <input type="image"
       id="Image1"
       src="Image.jpg" 
       alt="Image"
       runat="server"/>

   <br />

   <span id="Span1" 
      runat="server"/>

  </form>

</body>
</html>

Uwagi

ServerClickZdarzenie jest zgłaszane, gdy użytkownik kliknie HtmlInputImage formant.The ServerClick event is raised when the user clicks an HtmlInputImage control.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też