HtmlTable.Rows Właściwość

Definicja

Pobiera HtmlTableRowCollection kolekcję zawierającą wszystkie wiersze w HtmlTable kontrolce.Gets an HtmlTableRowCollection collection that contains all the rows in the HtmlTable control.

public:
 virtual property System::Web::UI::HtmlControls::HtmlTableRowCollection ^ Rows { System::Web::UI::HtmlControls::HtmlTableRowCollection ^ get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public virtual System.Web.UI.HtmlControls.HtmlTableRowCollection Rows { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.Rows : System.Web.UI.HtmlControls.HtmlTableRowCollection
Public Overridable ReadOnly Property Rows As HtmlTableRowCollection

Wartość właściwości

HtmlTableRowCollection

HtmlTableRowCollectionZawiera wszystkie wiersze w HtmlTable kontrolce.An HtmlTableRowCollection that contains all the rows in the HtmlTable control.

Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak używać kolekcji, Rows Aby programowo dodać wiersz do HtmlTable kontrolki.The following code example demonstrates how to use the Rows collection to programmatically add a row to the HtmlTable control.

<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 void Page_Load(Object sender, EventArgs e)
 {

  // Get the number of rows and columns selected by the user.
  int numrows = Convert.ToInt32(Select1.Value);
  int numcells = Convert.ToInt32(Select2.Value);

  // Iterate through the rows.
  for (int j = 0; j < numrows; j++)
  {

   // Create a new row and add it to the Rows collection.
   HtmlTableRow row = new HtmlTableRow();

   // Provide a different background color for alternating rows.
   if (j % 2 == 1)
    row.BgColor = "Gray";

   // Iterate through the cells of a row.
   for (int i = 0; i < numcells; i++)
   {
    // Create a new cell and add it to the HtmlTableRow 
    // Cells collection.
    HtmlTableCell cell = new HtmlTableCell();
    cell.Controls.Add(new LiteralControl("row " +
             j.ToString() +
             ", cell " +
             i.ToString()));
    row.Cells.Add(cell);
   }

   // Add the row to the HtmlTable Rows collection.
   Table1.Rows.Add(row);
  }
 }

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>HtmlTable Example</title>
</head>
<body>

  <form id="form1" runat="server">

   <h3>HtmlTable Example</h3>

   <table id="Table1" 
       style="border-width:1; border-color:Black; padding:5"
       cellspacing="0" 
       runat="server"/>
    
   <hr />

   Select the number of rows and columns to create: <br /><br />

   Table rows:
   <select id="Select1" 
       runat="server">

     <option value="1">1</option>
     <option value="2">2</option>
     <option value="3">3</option>
     <option value="4">4</option>
     <option value="5">5</option>

   </select>

   &nbsp;&nbsp;

   Table cells:
   <select id="Select2" 
       runat="server">

     <option value="1">1</option>
     <option value="2">2</option>
     <option value="3">3</option>
     <option value="4">4</option>
     <option value="5">5</option>

   </select>
    
   <br /><br />
 
   <input type="submit" 
       value="Generate Table" 
       runat="server"/>

  </form>

</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)

  Dim i As Integer
  Dim j As Integer
  Dim row As HtmlTableRow
  Dim cell As HtmlTableCell

  ' Get the number of rows and columns selected by the user.
  Dim numrows As Integer = CInt(Select1.Value)
  Dim numcells As Integer = CInt(Select2.Value)

  ' Iterate through the rows.
  For j = 0 To numrows - 1

   ' Create a new row.
   row = New HtmlTableRow()

   ' Provide a different background color for alternating rows.
   If (j Mod 2) = 1 Then
    row.BgColor = "Gray"
   End If

   ' Iterate through the cells of a row.
   For i = 0 To numcells - 1
    
    ' Create a new cell and add it to the HtmlTableRow
    ' Cells collection.
    cell = New HtmlTableCell()
    cell.Controls.Add(New LiteralControl("row " & _
                     j.ToString() & _
                     ", cell " & _
                     i.ToString()))
    row.Cells.Add(cell)
      
   Next i

   ' Add the row to the HtmlTable Rows collection.
   Table1.Rows.Add(row)
     
  Next j
   
 End Sub

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>HtmlTable Example</title>
</head>
<body>

  <form id="form1" runat="server">

   <h3>HtmlTable Example</h3>

   <table id="Table1" 
       style="border-width:1; border-color:Black; padding:5"
       cellspacing="0" 
       runat="server"/>
    
   <hr />

   Select the number of rows and columns to create: <br /><br />

   Table rows:
   <select id="Select1" 
       runat="server">

     <option value="1">1</option>
     <option value="2">2</option>
     <option value="3">3</option>
     <option value="4">4</option>
     <option value="5">5</option>

   </select>

   &nbsp;&nbsp;

   Table cells:
   <select id="Select2" 
       runat="server">

     <option value="1">1</option>
     <option value="2">2</option>
     <option value="3">3</option>
     <option value="4">4</option>
     <option value="5">5</option>

   </select>
    
   <br /><br />
 
   <input type="submit" 
       value="Generate Table" 
       runat="server"/>

  </form>

</body>
</html>

Uwagi

Użyj Rows kolekcji, aby programowo uzyskać dostęp do wierszy w HtmlTable kontrolce.Use the Rows collection to programmatically access the rows in the HtmlTable control. Można programowo dodać wiersze do, usunąć wiersze z lub wstawić wiersze do kolekcji.You can programmatically add rows to, remove rows from, or insert rows into the collection.

Uwaga

Jeśli <tr> na liście kontrolki nie ma elementów HtmlTable , HtmlTableRowCollection zwracany jest pusty obiekt.If there are no <tr> elements listed in the HtmlTable control, an empty HtmlTableRowCollection object is returned.

Dotyczy

Zobacz też