HtmlTableRowCollection.GetEnumerator Metoda

Definicja

Zwraca IEnumerator obiekt zaimplementowany, który zawiera wszystkie HtmlTableRow obiekty w HtmlTableRowCollection kolekcji.Returns an IEnumerator-implemented object that contains all HtmlTableRow objects in the HtmlTableRowCollection collection.

public:
 virtual System::Collections::IEnumerator ^ GetEnumerator();
public System.Collections.IEnumerator GetEnumerator ();
abstract member GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
override this.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
Public Function GetEnumerator () As IEnumerator

Zwraca

IEnumerator

IEnumeratorZaimplementowany obiekt, który zawiera wszystkie HtmlTableRow obiekty w HtmlTableRowCollection .An IEnumerator-implemented object that contains all HtmlTableRow objects in the HtmlTableRowCollection.

Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak używać GetEnumerator metody do tworzenia System.Collections.IEnumerator obiektu.The following code example demonstrates how to use the GetEnumerator method to create an System.Collections.IEnumerator object. System.Collections.IEnumeratorObiekt jest następnie powtarzany, aby wyświetlić zawartość HtmlTableRowCollection kolekcji.The System.Collections.IEnumerator object is then iterated through to display the contents of the HtmlTableRowCollection collection.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 void Button_Click(Object sender, EventArgs e)
 {

  HtmlTableRow current_row;

  // Create an IEnumerator enumerator.
  IEnumerator myEnum = Table1.Rows.GetEnumerator();

  Span1.InnerText = "The items in the rows of the table are: ";

  // Iterate through the IEnumerator and display its contents.
  while (myEnum.MoveNext())
  {

   current_row = (HtmlTableRow)myEnum.Current;
   Span1.InnerText = Span1.InnerText + " " + current_row.Cells[0].InnerText +
            " " + current_row.Cells[1].InnerText;

  }

 }

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>HtmlTableRowCollection Example</title>
</head>
<body>

  <form id="form1" runat="server">

   <h3>HtmlTableRowCollection Example</h3>

    <table id="Table1" runat="server" 
    style="border-width: 1; border-color: Black">

     <tr>
      <td>
        Cell 1
      </td>
      <td>
        Cell 2
      </td>
     </tr>
     <tr>
      <td>
        Cell 3
      </td>
      <td>
        Cell 4
      </td>
     </tr>

   </table>

   <br /><br />
 
   <input type="button" 
       value="Display row contents in the table"
       onserverclick="Button_Click" 
       runat="server"/>

   <br /><br />

   <span id="Span1"
      runat="server"/>

  </form>

</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 Sub Button_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
 
  Dim current_row As HtmlTableRow

  ' Create an IEnumerator enumerator.
  Dim myEnum As IEnumerator = Table1.Rows.GetEnumerator()

  Span1.InnerText = "The items in the rows of the table are: "

  ' Iterate through the IEnumerator and display its contents.
  While myEnum.MoveNext()
     
   current_row = CType(myEnum.Current, HtmlTableRow)
   Span1.InnerText = Span1.InnerText & " " & current_row.Cells(0).InnerText & _
            " " & current_row.Cells(1).InnerText

  End While

 End Sub

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>HtmlTableRowCollection Example</title>
</head>
<body>

  <form id="form1" runat="server">

   <h3>HtmlTableRowCollection Example</h3>

    <table id="Table1" runat="server" 
    style="border-width: 1; border-color: Black">

     <tr>
      <td>
        Cell 1
      </td>
      <td>
        Cell 2
      </td>
     </tr>
     <tr>
      <td>
        Cell 3
      </td>
      <td>
        Cell 4
      </td>
     </tr>

   </table>

   <br /><br />
 
   <input type="button" 
       value="Display row contents in the table"
       onserverclick="Button_Click" 
       runat="server"/>

   <br /><br />

   <span id="Span1"
      runat="server"/>

  </form>

</body>
</html>

Uwagi

Ta metoda służy do tworzenia System.Collections.IEnumerator obiektu implementowanego, który można wykonać w celu pobrania każdego elementu w HtmlTableRowCollection kolekcji.Use this method to create an System.Collections.IEnumerator-implemented object that can be iterated through to get each item in the HtmlTableRowCollection collection.

Użyj IEnumerator.Current właściwości, aby pobrać bieżący element z kolekcji.Use the IEnumerator.Current property to get the current element in the collection.

Użyj IEnumerator.MoveNext metody, aby przejść do następnego elementu w kolekcji.Use the IEnumerator.MoveNext method to move to the next item in the collection.

Użyj IEnumerator.Reset metody, aby przenieść moduł wyliczający do pozycji początkowej.Use the IEnumerator.Reset method to move the enumerator to the initial position.

Uwaga

Należy wywołać IEnumerator.MoveNext metodę po utworzeniu System.Collections.IEnumerator obiektu implementowanego lub po użyciu IEnumerator.Reset metody, aby przenieść moduł wyliczający do pierwszego elementu w kolekcji.You must call the IEnumerator.MoveNext method after creating an System.Collections.IEnumerator-implemented object, or after using the IEnumerator.Reset method to move the enumerator to the first item in the collection. W przeciwnym razie element reprezentowany przez IEnumerator.Current Właściwość jest niezdefiniowany.Otherwise, the item represented by the IEnumerator.Current property is undefined.

Dotyczy

Zobacz też