HtmlTableRowCollection.SyncRoot Właściwość

Definicja

Pobiera obiekt, którego można użyć do synchronizowania dostępu do HtmlTableRowCollection kolekcji.Gets the object that can be used to synchronize access to the HtmlTableRowCollection collection.

public:
 property System::Object ^ SyncRoot { System::Object ^ get(); };
public object SyncRoot { get; }
member this.SyncRoot : obj
Public ReadOnly Property SyncRoot As Object

Wartość właściwości

Object

Obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu do kolekcji.An object that can be used to synchronize access to the collection.

Implementuje

Uwagi

Obiekt zwrócony w tej implementacji jest bieżącym wystąpieniem HtmlTableRowCollection klasy.The object returned in this implementation is the current instance of the HtmlTableRowCollection class.

Aby uzyskać więcej informacji na temat SyncRoot właściwości, zobacz ICollection.SyncRoot Właściwość System.Collections.ICollection interfejsu.For more information on the SyncRoot property, see the ICollection.SyncRoot property of the System.Collections.ICollection interface.

Dotyczy

Zobacz też