HtmlTableRowCollection Klasa

Definicja

Kolekcja HtmlTableRow obiektów, które reprezentują wiersze HtmlTable kontrolki.A collection of HtmlTableRow objects that represent the rows of an HtmlTable control. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public ref class HtmlTableRowCollection sealed : System::Collections::ICollection
public sealed class HtmlTableRowCollection : System.Collections.ICollection
type HtmlTableRowCollection = class
  interface ICollection
  interface IEnumerable
Public NotInheritable Class HtmlTableRowCollection
Implements ICollection
Dziedziczenie
HtmlTableRowCollection
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób dynamicznego generowania zawartości HtmlTable kontrolki przez dodanie wierszy do HtmlTableRowCollection kolekcji.The following code example demonstrates how to dynamically generate the contents of an HtmlTable control by adding rows to an HtmlTableRowCollection collection. Zwróć uwagę, że Rows Właściwość tabeli jest HtmlTableRowCollection obiektem.Notice that the Rows property of a table is the HtmlTableRowCollection object.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>

 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

  void Page_Load(Object sender, EventArgs e)
  {

   // Get the number of rows and columns selected by the user.
   int numrows = Convert.ToInt32(Select1.Value);
   int numcells = Convert.ToInt32(Select2.Value);

   // Iterate through the rows.
   for (int j = 0; j < numrows; j++)
   {

    // Create a new row and add it to the Rows collection.
    HtmlTableRow row = new HtmlTableRow();

    // Provide a different background color for alternating rows.
    if (j % 2 == 1)
     row.BgColor = "Gray";

    // Iterate through the cells of a row.
    for (int i = 0; i < numcells; i++)
    {
     // Create a new cell and add it to the Cells collection.
     HtmlTableCell cell = new HtmlTableCell();
     cell.Controls.Add(new LiteralControl("row " +
              j.ToString() +
              ", cell " +
              i.ToString()));
     row.Cells.Add(cell);
    }
    Table1.Rows.Add(row);
   }
  }

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>HtmlTableRowCollection Example</title>
</head>
<body>

  <form id="form1" runat="server">

   <h3>HtmlTableRowCollection Example</h3>

   <table id="Table1" 
       style="border-width:1; border-color:Black; padding:5"
       cellspacing="0"
       runat="server" />
    
   <hr />

   Select the number of rows and columns to create: <br /><br />

   Table rows:
   <select id="Select1" 
       runat="server">

     <option value="1">1</option>
     <option value="2">2</option>
     <option value="3">3</option>
     <option value="4">4</option>
     <option value="5">5</option>

   </select>

   &nbsp;&nbsp;

   Table cells:
   <select id="Select2" 
       runat="server">

     <option value="1">1</option>
     <option value="2">2</option>
     <option value="3">3</option>
     <option value="4">4</option>
     <option value="5">5</option>

   </select>
    
   <br /><br />
 
   <input type="submit" 
       value="Generate Table" 
       runat="server"/>

  </form>

</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)

  Dim i As Integer
  Dim j As Integer
  Dim row As HtmlTableRow
  Dim cell As HtmlTableCell

  ' Get the number of rows and columns selected by the user.
  Dim numrows As Integer = CInt(Select1.Value)
  Dim numcells As Integer = CInt(Select2.Value)

  ' Iterate through the rows.
  For j = 0 To numrows - 1

   ' Create a new row and add it to the Rows collection.
   row = New HtmlTableRow()

   ' Provide a different background color for alternating rows.
   If (j Mod 2) = 1 Then
    row.BgColor = "Gray"
   End If

   ' Iterate through the cells of a row.
   For i = 0 To numcells - 1
      
    ' Create a new cell and add it to the Cells collection.
    cell = New HtmlTableCell()
    cell.Controls.Add(New LiteralControl("row " & _
                     j.ToString() & _
                     ", cell " & _
                     i.ToString()))
    row.Cells.Add(cell)
      
   Next i

   Table1.Rows.Add(row)
     
  Next j
   
 End Sub

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>HtmlTableRowCollection Example</title>
</head>
<body>

  <form id="form1" runat="server">

   <h3>HtmlTableRowCollection Example</h3>

   <table id="Table1" 
       style="border-width:1; border-color:Black; padding:5"
       cellspacing="0"
       runat="server" />
    
   <hr />

   Select the number of rows and columns to create: <br /><br />

   Table rows:
   <select id="Select1" 
       runat="server">

     <option value="1">1</option>
     <option value="2">2</option>
     <option value="3">3</option>
     <option value="4">4</option>
     <option value="5">5</option>

   </select>

   &nbsp;&nbsp;

   Table cells:
   <select id="Select2" 
       runat="server">

     <option value="1">1</option>
     <option value="2">2</option>
     <option value="3">3</option>
     <option value="4">4</option>
     <option value="5">5</option>

   </select>
    
   <br /><br />
 
   <input type="submit" 
       value="Generate Table" 
       runat="server"/>

  </form>

</body>
</html>

Uwagi

Użyj HtmlTableRowCollection klasy, aby programowo zarządzać kolekcją HtmlTableRow obiektów, które reprezentują wiersze w HtmlTable kontrolce.Use the HtmlTableRowCollection class to programmatically manage a collection of HtmlTableRow objects that represent the rows in an HtmlTable control. Ta klasa jest często używana do dodawania, usuwania lub modyfikowania zawartości wiersza w HtmlTable kontrolce.This class is commonly used to add, remove, or modify the contents of a row in an HtmlTable control.

Uwaga

HtmlTableKontrolka zawiera Rows Właściwość, która reprezentuje kolekcję HtmlTableRow obiektów.An HtmlTable control contains a Rows property that represents a collection of HtmlTableRow objects. Każdy HtmlTableRow reprezentuje pojedynczy wiersz w tabeli.Each HtmlTableRow represents an individual row in the table. HtmlTableRowZawiera Cells Właściwość, która reprezentuje kolekcję HtmlTableCell obiektów.An HtmlTableRow contains a Cells property that represents a collection of HtmlTableCell objects. Te obiekty, z kolei reprezentują pojedyncze komórki tabeli.These objects, in turn, represent the individual cells of the table. Aby pobrać pojedynczą komórkę, najpierw Pobierz HtmlTableRow obiekt reprezentujący wiersz zawierający komórkę z Rows kolekcji HtmlTable kontrolki.To retrieve an individual cell, first get the HtmlTableRow object, representing the row containing the cell, from the Rows collection of the HtmlTable control. Następnie można pobrać HtmlTableCell obiekt, reprezentujący komórkę w wierszu, z Cells kolekcji HtmlTableRow .You can then get the HtmlTableCell object, representing the cell in the row, from the Cells collection of the HtmlTableRow.

Właściwości

Count

Pobiera liczbę HtmlTableRow obiektów w HtmlTableRowCollection kolekcji.Gets the number of HtmlTableRow objects in the HtmlTableRowCollection collection.

IsReadOnly

Pobiera wartość wskazującą, czy HtmlTableRowCollection kolekcja jest tylko do odczytu.Gets a value indicating whether the HtmlTableRowCollection collection is read-only.

IsSynchronized

Pobiera wartość wskazującą, czy dostęp do HtmlTableRowCollection kolekcji jest synchronizowany (bezpieczny wątkowo).Gets a value indicating whether access to the HtmlTableRowCollection collection is synchronized (thread safe).

Item[Int32]

Pobiera HtmlTableRow obiekt o określonym indeksie z HtmlTableRowCollection kolekcji.Gets the HtmlTableRow object at the specified index from the HtmlTableRowCollection collection.

SyncRoot

Pobiera obiekt, którego można użyć do synchronizowania dostępu do HtmlTableRowCollection kolekcji.Gets the object that can be used to synchronize access to the HtmlTableRowCollection collection.

Metody

Add(HtmlTableRow)

Dołącza określony HtmlTableRow obiekt do końca HtmlTableRowCollection kolekcji.Appends the specified HtmlTableRow object to the end of the HtmlTableRowCollection collection.

Clear()

Usuwa wszystkie HtmlTableRow obiekty z HtmlTableRowCollection kolekcji.Removes all HtmlTableRow objects from the HtmlTableRowCollection collection.

CopyTo(Array, Int32)

Kopiuje elementy z HtmlTableRowCollection kolekcji do określonego Array obiektu, rozpoczynając od określonego indeksu w tablicy.Copies the items from the HtmlTableRowCollection collection to the specified Array object, starting at the specified index in the array.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetEnumerator()

Zwraca IEnumerator obiekt zaimplementowany, który zawiera wszystkie HtmlTableRow obiekty w HtmlTableRowCollection kolekcji.Returns an IEnumerator-implemented object that contains all HtmlTableRow objects in the HtmlTableRowCollection collection.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
Insert(Int32, HtmlTableRow)

Dodaje HtmlTableRow obiekt do określonej lokalizacji w kolekcji.Adds an HtmlTableRow object to the specified location in the collection.

MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
Remove(HtmlTableRow)

Usuwa określony HtmlTableRow obiekt z HtmlTableRowCollection kolekcji.Removes the specified HtmlTableRow object from the HtmlTableRowCollection collection.

RemoveAt(Int32)

Usuwa HtmlTableRow obiekt z kolekcji w określonym indeksie HtmlTableRowCollection .Removes the HtmlTableRow object at the specified index from the HtmlTableRowCollection collection.

ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Metody rozszerzania

Cast<TResult>(IEnumerable)

Rzutuje elementy elementu IEnumerable do określonego typu.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje elementy IEnumerable w oparciu o określony typ.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

AsParallel(IEnumerable)

Włącza przetwarzanie równoległe zapytania.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable)

Konwertuje IEnumerable do IQueryable .Converts an IEnumerable to an IQueryable.

Dotyczy

Zobacz też