HtmlTextWriterTag Wyliczenie

Definicja

Określa Tagi HTML, które mogą być przekazywane do HtmlTextWriter Html32TextWriter strumienia wyjściowego lub obiektu.Specifies the HTML tags that can be passed to an HtmlTextWriter or Html32TextWriter object output stream.

public enum class HtmlTextWriterTag
public enum HtmlTextWriterTag
type HtmlTextWriterTag = 
Public Enum HtmlTextWriterTag
Dziedziczenie
HtmlTextWriterTag

Pola

A 1

Element HTML a .The HTML a element.

Acronym 2

Element HTML acronym .The HTML acronym element.

Address 3

Element HTML address .The HTML address element.

Area 4

Element HTML area .The HTML area element.

B 5

Element HTML b .The HTML b element.

Base 6

Element HTML base .The HTML base element.

Basefont 7

Element HTML basefont .The HTML basefont element.

Bdo 8

Element HTML bdo .The HTML bdo element.

Bgsound 9

Element HTML bgsound .The HTML bgsound element.

Big 10

Element HTML big .The HTML big element.

Blockquote 11

Element HTML blockquote .The HTML blockquote element.

Body 12

Element HTML body .The HTML body element.

Br 13

Element HTML br .The HTML br element.

Button 14

Element HTML button .The HTML button element.

Caption 15

Element HTML caption .The HTML caption element.

Center 16

Element HTML center .The HTML center element.

Cite 17

Element HTML cite .The HTML cite element.

Code 18

Element HTML code .The HTML code element.

Col 19

Element HTML col .The HTML col element.

Colgroup 20

Element HTML colgroup .The HTML colgroup element.

Dd 21

Element HTML dd .The HTML dd element.

Del 22

Element HTML del .The HTML del element.

Dfn 23

Element HTML dfn .The HTML dfn element.

Dir 24

Element HTML dir .The HTML dir element.

Div 25

Element HTML div .The HTML div element.

Dl 26

Element HTML dl .The HTML dl element.

Dt 27

Element HTML dt .The HTML dt element.

Em 28

Element HTML em .The HTML em element.

Embed 29

Element HTML embed .The HTML embed element.

Fieldset 30

Element HTML fieldset .The HTML fieldset element.

Font 31

Element HTML font .The HTML font element.

Form 32

Element HTML form .The HTML form element.

Frame 33

Element HTML frame .The HTML frame element.

Frameset 34

Element HTML frameset .The HTML frameset element.

H1 35

Element HTML H1 .The HTML H1 element.

H2 36

Element HTML H2 .The HTML H2 element.

H3 37

Element HTML H3 .The HTML H3 element.

H4 38

Element HTML H4 .The HTML H4 element.

H5 39

Element HTML H5 .The HTML H5 element.

H6 40

Element HTML H6 .The HTML H6 element.

Head 41

Element HTML head .The HTML head element.

Hr 42

Element HTML hr .The HTML hr element.

Html 43

Element HTML html .The HTML html element.

I 44

Element HTML i .The HTML i element.

Iframe 45

Element HTML iframe .The HTML iframe element.

Img 46

Element HTML img .The HTML img element.

Input 47

Element HTML input .The HTML input element.

Ins 48

Element HTML ins .The HTML ins element.

Isindex 49

Element HTML isindex .The HTML isindex element.

Kbd 50

Element HTML kbd .The HTML kbd element.

Label 51

Element HTML label .The HTML label element.

Legend 52

Element HTML legend .The HTML legend element.

Li 53

Element HTML li .The HTML li element.

54

Element HTML link .The HTML link element.

Map 55

Element HTML map .The HTML map element.

Marquee 56

Element HTML marquee .The HTML marquee element.

Menu 57

Element HTML menu .The HTML menu element.

Meta 58

Element HTML meta .The HTML meta element.

Nobr 59

Element HTML nobr .The HTML nobr element.

Noframes 60

Element HTML noframes .The HTML noframes element.

Noscript 61

Element HTML noscript .The HTML noscript element.

Object 62

Element HTML object .The HTML object element.

Ol 63

Element HTML ol .The HTML ol element.

Option 64

Element HTML option .The HTML option element.

P 65

Element HTML p .The HTML p element.

Param 66

Element HTML param .The HTML param element.

Pre 67

Element HTML pre .The HTML pre element.

Q 68

Element HTML q .The HTML q element.

Rt 69

Element DHTML rt , który określa tekst dla ruby elementu.The DHTML rt element, which specifies text for the ruby element.

Ruby 70

Element DHTML ruby .The DHTML ruby element.

S 71

Element HTML s .The HTML s element.

Samp 72

Element HTML samp .The HTML samp element.

Script 73

Element HTML script .The HTML script element.

Select 74

Element HTML select .The HTML select element.

Small 75

Element HTML small .The HTML small element.

Span 76

Element HTML span .The HTML span element.

Strike 77

Element HTML strike .The HTML strike element.

Strong 78

Element HTML strong .The HTML strong element.

Style 79

Element HTML style .The HTML style element.

Sub 80

Element HTML sub .The HTML sub element.

Sup 81

Element HTML sup .The HTML sup element.

Table 82

Element HTML table .The HTML table element.

Tbody 83

Element HTML tbody .The HTML tbody element.

Td 84

Element HTML td .The HTML td element.

Textarea 85

Element HTML textarea .The HTML textarea element.

Tfoot 86

Element HTML tfoot .The HTML tfoot element.

Th 87

Element HTML th .The HTML th element.

Thead 88

Element HTML thead .The HTML thead element.

Title 89

Element HTML title .The HTML title element.

Tr 90

Element HTML tr .The HTML tr element.

Tt 91

Element HTML tt .The HTML tt element.

U 92

Element HTML u .The HTML u element.

Ul 93

Element HTML ul .The HTML ul element.

Unknown 0

Ciąg przesłany jako tag HTML nie został rozpoznany.The string passed as an HTML tag is not recognized.

Var 94

Element HTML var .The HTML var element.

Wbr 95

Element HTML wbr .The HTML wbr element.

Xml 96

Element HTML xml .The HTML xml element.

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje sposób użycia HtmlTextWriterTag wyliczenia.The following example demonstrates the use of the HtmlTextWriterTag enumeration. To Img pole jest używane podczas renderowania HtmlTextWriter nazwanego writer .The Img field is used during rendering of an HtmlTextWriter named writer.

// Control the encoding of attributes.
// Simple known values do not need encoding.
writer->AddAttribute( HtmlTextWriterAttribute::Alt, "Encoding, \"Required\"", true );
writer->AddAttribute( "myattribute", "No "encoding " required", false );
writer->RenderBeginTag( HtmlTextWriterTag::Img );
writer->RenderEndTag();
writer->WriteLine();
// Control the encoding of attributes. 
// Simple known values do not need encoding.
writer.AddAttribute(HtmlTextWriterAttribute.Alt, "Encoding, \"Required\"", true);
writer.AddAttribute("myattribute", "No "encoding " required", false);
writer.RenderBeginTag(HtmlTextWriterTag.Img);
writer.RenderEndTag();
writer.WriteLine();
' Control the encoding of attributes.
' Simple known values do not need encoding.
writer.AddAttribute(HtmlTextWriterAttribute.Alt, "Encoding, ""Required""", True)
writer.AddAttribute("myattribute", "No "encoding " required", False)
writer.RenderBeginTag(HtmlTextWriterTag.Img)
writer.RenderEndTag()
writer.WriteLine()

Uwagi

HtmlTextWriterTagWyliczenie umożliwia strumieniu danych wyjściowych zapisywanie ZNACZNIKÓW HTML wraz z kontrolkami serwera HTML w odpowiedzi na żądanie sieci Web.The HtmlTextWriterTag enumeration allows the output stream to write HTML markup, along with HTML server controls, in response to a web request.

Dotyczy

Zobacz też