IAttributeAccessor.SetAttribute(String, String) Metoda

Definicja

Po zaimplementowaniu przez klasę, wyznacza atrybut i jego wartość, aby przypisać do kontrolki serwera ASP.NET.When implemented by a class, designates an attribute and its value to assign to the ASP.NET server control.

public:
 void SetAttribute(System::String ^ key, System::String ^ value);
public void SetAttribute (string key, string value);
abstract member SetAttribute : string * string -> unit
Public Sub SetAttribute (key As String, value As String)

Parametry

key
String

Nazwa atrybutu, który ma zostać ustawiony.The name of the attribute to be set.

value
String

Wartość przypisana do atrybutu.The value assigned to the attribute.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje możliwe implementację SetAttribute metody.The following code example demonstrates a possible implementation of the SetAttribute method.

// Implement the SetAttribute method for the control. When
// this method is called from a page, the control's properties
// are set to values defined in the page.
public void SetAttribute(String name, String value1)
{
   ViewState[name] = value1;
}
' Implement the SetAttribute method for the control. When
' this method is called from a page, the control's properties
' are set to values defined in the page.
Public Sub SetAttribute(name As String, value1 As String) Implements IAttributeAccessor.SetAttribute
   ViewState(name) = value1
End Sub

Dotyczy