IAutoFieldGenerator Interfejs

Definicja

Definiuje metodę, która automatycznie generuje pola dla formantów powiązanych z danymi, które korzystają z funkcji danych dynamicznych ASP.NET.Defines a method that automatically generates fields for data-bound controls that use ASP.NET Dynamic Data features.

public interface class IAutoFieldGenerator
public interface IAutoFieldGenerator
type IAutoFieldGenerator = interface
Public Interface IAutoFieldGenerator
Pochodne

Metody

GenerateFields(Control)

Automatycznie generuje DynamicField obiekty na podstawie informacji metadanych dla tabeli.Automatically generates DynamicField objects based on metadata information for the table.

Dotyczy