ICheckBoxControl Interfejs

Definicja

Definiuje Właściwość i zdarzenie, które implementuje formant do działania jako pole wyboru.Defines the property and event a control implements to act as a check box.

public interface class ICheckBoxControl
public interface ICheckBoxControl
type ICheckBoxControl = interface
Public Interface ICheckBoxControl
Pochodne

Przykłady

CheckBoximplementuje ICheckBoxControl .CheckBox implements ICheckBoxControl. Poniższy przykład kodu ilustruje sposób odczytywania wartości Checked właściwości i odpowiadania na CheckedChanged zdarzenie.The following code example demonstrates how to read the value of the Checked property and respond to a CheckedChanged event.


<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>CheckBox CheckedChanged Example</title>
<script runat="server">
 
   void Check_Clicked(Object sender, EventArgs e) 
   {

     // Calculate the subtotal and display the result in currency format.
     // Include tax if the check box is selected.
     Message.Text = CalculateTotal(checkbox1.Checked).ToString("c");

   }

   void Page_Load(Object sender, EventArgs e)
   {

     // Display the subtotal without tax when the page is first loaded.
     if(!IsPostBack)
     {

      // Calculate the subtotal and display the result in currency format.
      Message.Text = CalculateTotal(false).ToString("c");

     }

   }

   double CalculateTotal(bool Taxable)
   {

     // Calculate the subtotal for the example.
     double Result = 1.99 + 2.99 + 3.99;

     // Add tax, if applicable.
     if(Taxable)
     {
      Result += Result * 0.086;
     }

     return Result; 

   }
 
  </script>
 
</head>
 
<body>
 
  <form id="form1" runat="server">
 
   <h3>CheckBox CheckedChanged Example</h3>

   Select whether to include tax in the subtotal.

   <br /><br />

   <table border="1" cellpadding="5">

     <tr>

      <th colspan="2">

        Shopping cart

      </th>

     </tr>

     <tr>

      <td>

        Item 1

      </td>

      <td>

        $1.99

      </td>

     </tr>

     <tr>

      <td>

        Item 2

      </td>

      <td>

        $2.99

      </td>

     </tr>

     <tr>

      <td>

        Item 3

      </td>

      <td>

        $3.99

      </td>

     </tr>

     <tr>

      <td>

        <b>Subtotal</b>

      </td>

      <td>

        <asp:Label id="Message" runat="server"/>

      </td>

     </tr>

     <tr>

      <td colspan="2">

        <asp:CheckBox id="checkbox1" runat="server"
          AutoPostBack="True"
          Text="Include 8.6% sales tax"
          TextAlign="Right"
          OnCheckedChanged="Check_Clicked"/>

      </td>

     </tr>

   </table>
          
  </form>
     
</body>

</html>


<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>CheckBox CheckedChanged Example</title>
<script runat="server">
 
   Sub Check_Clicked(sender As Object, e As EventArgs) 

     ' Calculate the subtotal and display the result in currency format.
     ' Include tax if the check box is selected.
     Message.Text = CalculateTotal(checkbox1.Checked).ToString("c")

   End Sub

   Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs)

     ' Display the subtotal without tax when the page is first loaded.
     If Not IsPostBack Then

      ' Calculate the subtotal and display the result in currency format.
      Message.Text = CalculateTotal(false).ToString("c")

     End If

   End Sub

   Function CalculateTotal(Taxable As Boolean) As Double 

     ' Calculate the subtotal for the example.
     Dim Result As Double = 1.99 + 2.99 + 3.99

     ' Add tax, if applicable.
     If(Taxable)

      Result += Result * 0.086
     
     End If

     Return Result 

   End Function
 
  </script>
 
</head>
 
<body>
 
  <form id="form1" runat="server">
 
   <h3>CheckBox CheckedChanged Example</h3>

   Select whether to include tax in the subtotal.

   <br /><br />

   <table border="1" cellpadding="5">

     <tr>

      <th colspan="2">

        Shopping cart

      </th>

     </tr>

     <tr>

      <td>

        Item 1

      </td>

      <td>

        $1.99

      </td>

     </tr>

     <tr>

      <td>

        Item 2

      </td>

      <td>

        $2.99

      </td>

     </tr>

     <tr>

      <td>

        Item 3

      </td>

      <td>

        $3.99

      </td>

     </tr>

     <tr>

      <td>

        <b>Subtotal</b>

      </td>

      <td>

        <asp:Label id="Message" runat="server"/>

      </td>

     </tr>

     <tr>

      <td colspan="2">

        <asp:CheckBox id="checkbox1" runat="server"
          AutoPostBack="True"
          Text="Include 8.6% sales tax"
          TextAlign="Right"
          OnCheckedChanged="Check_Clicked"/>

      </td>

     </tr>

   </table>
          
  </form>
     
</body>

</html>

Uwagi

ICheckBoxControlInterfejs definiuje Właściwość i zdarzenie, które muszą być zaimplementowane dla kontrolki, aby działała jako pole wyboru na stronie sieci Web.The ICheckBoxControl interface defines the property and event that must be implemented for a control to act as a check box on a Web page. CheckedWłaściwość może służyć do określenia, czy pole wyboru jest zaznaczone, lub ustawić właściwość programowo.The Checked property can be used to determine whether the check box is selected or to set the property programmatically. CheckedChangedZdarzenie jest zgłaszane, gdy Checked wartość zostanie zmieniona między wpisami na serwerze.The CheckedChanged event is raised when the Checked value changes between posts to the server.

Właściwości

Checked

Pobiera lub ustawia wartość ICheckBoxControl kontrolki, która wskazuje, czy kontrolka jest zaznaczona.Gets or sets the value of an ICheckBoxControl control that indicates whether the control is selected.

Zdarzenia

CheckedChanged

Występuje, gdy wartość właściwości zostanie Checked zmieniona między wpisami na serwer.Occurs when the value of the Checked property changes between posts to the server.

Dotyczy