IControlDesignerAccessor.SetDesignModeState(IDictionary) Metoda

Definicja

Po zaimplementowaniu program ustawia stan kontroli przed renderowaniem na powierzchni projektowej.When implemented, sets control state before rendering it on the design surface.

public:
 void SetDesignModeState(System::Collections::IDictionary ^ data);
public void SetDesignModeState (System.Collections.IDictionary data);
abstract member SetDesignModeState : System.Collections.IDictionary -> unit
Public Sub SetDesignModeState (data As IDictionary)

Parametry

data
IDictionary

IDictionary zawierający stan formantu.The IDictionary containing the control state.

Uwagi

W przesłoniętych kontrolkach ta metoda jest używana do przechowywania i ustawiania stanu kontrolki w trybie czasu projektowania.In overridden controls, this method is used to retain and set state for the control during design-time mode. Ta metoda jest używana tylko przez projektantów formantów.This method is used only by control designers.

Dotyczy

Zobacz też