IControlDesignerAccessor.SetOwnerControl(Control) Metoda

Definicja

Po zaimplementowaniu Określa formant, który działa jako właściciel kontrolki implementującej tę metodę.When implemented, specifies the control that acts as the owner to the control implementing this method.

public:
 void SetOwnerControl(System::Web::UI::Control ^ owner);
public void SetOwnerControl (System.Web.UI.Control owner);
abstract member SetOwnerControl : System.Web.UI.Control -> unit
Public Sub SetOwnerControl (owner As Control)

Parametry

owner
Control

Kontrolka do działania jako właściciel.The control to act as owner.

Uwagi

W scenariuszu kontenera złożonego, w którym jeden formant zawiera inną kontrolkę, kontener jest właścicielem kontrolki.In a composite container scenario where one control contains another control, the container is the control owner.

Dotyczy

Zobacz też