IDataBindingsAccessor.HasDataBindings Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy formant zawiera logikę powiązania danych.Gets a value indicating whether the control contains any data-binding logic.

public:
 property bool HasDataBindings { bool get(); };
public bool HasDataBindings { get; }
member this.HasDataBindings : bool
Public ReadOnly Property HasDataBindings As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

trueJeśli formant zawiera logikę powiązania danych.true if the control contains data binding logic.

Dotyczy