IDataBindingsAccessor Interfejs

Definicja

Zezwala na dostęp do kolekcji wyrażeń powiązań danych na formancie w czasie projektowania.Allows access to the collection of data-binding expressions on a control at design time.

public interface class IDataBindingsAccessor
public interface IDataBindingsAccessor
type IDataBindingsAccessor = interface
Public Interface IDataBindingsAccessor
Pochodne

Właściwości

DataBindings

Pobiera kolekcję wszystkich powiązań danych w formancie.Gets a collection of all data bindings on the control. Ta właściwość jest tylko do odczytu.This property is read-only.

HasDataBindings

Pobiera wartość wskazującą, czy formant zawiera logikę powiązania danych.Gets a value indicating whether the control contains any data-binding logic.

Dotyczy