IDataItemContainer.DisplayIndex Właściwość

Definicja

Po zaimplementowaniu Pobiera pozycję elementu danych w postaci, w jakiej jest wyświetlany w kontrolce.When implemented, gets the position of the data item as displayed in a control.

public:
 property int DisplayIndex { int get(); };
public int DisplayIndex { get; }
member this.DisplayIndex : int
Public ReadOnly Property DisplayIndex As Integer

Wartość właściwości

Int32

IntegerReprezentująca położenie elementu danych wyświetlanego w kontrolce.An Integer representing the position of the data item as displayed in a control.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje implementację DisplayIndex właściwości.The following code example demonstrates an implementation of the DisplayIndex property. Jest częścią większego przykładu w IDataItemContainer temacie Omówienie klasy.It is part of a larger example in the IDataItemContainer class overview topic.

int IDataItemContainer.DisplayIndex
{
  get
  {
    return _itemIndex;
  }
}
ReadOnly Property DisplayIndex() As Integer Implements IDataItemContainer.DisplayIndex
  Get
    Return _itemIndex
  End Get
End Property

Uwagi

W przypadku implementowania klas DataGridViewColumn , takich jak, DisplayIndex Właściwość jest ustawiana zgodnie z indeksem wiersza między wyświetlanymi wierszami.In implementing classes such as DataGridViewColumn, the DisplayIndex property is set according to the index of the row among the displayed rows.

Dotyczy

Zobacz też