IDataSourceViewSchemaAccessor Interfejs

Definicja

Umożliwia konwerterowi typów dostęp do informacji o schemacie przechowywanych w obiekcie.Allows a type converter to access schema information stored on an object.

public interface class IDataSourceViewSchemaAccessor
public interface IDataSourceViewSchemaAccessor
type IDataSourceViewSchemaAccessor = interface
Public Interface IDataSourceViewSchemaAccessor
Pochodne

Uwagi

Ten interfejs jest implementowany przez TreeNodeBinding MenuItemBinding klasy, i DataControlField .This interface is implemented by the TreeNodeBinding, MenuItemBinding, and DataControlField classes. Te implementacje są używane przez .NET Framework i nie są przeznaczone do użycia w kodzie.These implementations are used by the .NET Framework and are not intended for use in your code.

Właściwości

DataSourceViewSchema

Po zaimplementowaniu Pobiera lub ustawia schemat skojarzony z obiektem.When implemented, gets or sets the schema associated with the object.

Dotyczy

Zobacz też