IFilterResolutionService.CompareFilters(String, String) Metoda

Definicja

Zwraca wartość wskazującą, czy istnieje relacja nadrzędny-podrzędny między dwoma określonymi filtrami urządzeń.Returns a value indicating whether a parent-child relationship exists between two specified device filters.

public:
 int CompareFilters(System::String ^ filter1, System::String ^ filter2);
public int CompareFilters (string filter1, string filter2);
abstract member CompareFilters : string * string -> int
Public Function CompareFilters (filter1 As String, filter2 As String) As Integer

Parametry

filter1
String

Nazwa filtru urządzeń.A device filter name.

filter2
String

Nazwa filtru urządzeniaA device filter name

Zwraca

Int32

1 Jeśli filtr urządzenia identyfikowany przez filter1 jest elementem nadrzędnym filtru identyfikowanego przez filter2 ,-1, jeśli filtr urządzenia zidentyfikowany przez filter2 jest elementem nadrzędnym filtru identyfikowanego przez filter1 , i 0, jeśli nie ma relacji nadrzędny-podrzędny między dwoma filtrami.1 if the device filter identified by filter1 is a parent of the filter identified by filter2, -1 if the device filter identified by filter2 is a parent of the filter identified by filter1, and 0 if there is no parent-child relationship between the two filters.

Dotyczy