ImageClickEventArgs.XRaw Pole

Definicja

Liczba całkowita reprezentująca niesformatowaną współrzędną x, w której użytkownik kliknął formant serwera ASP.NET opartego na obrazie.An integer that represents the raw x-coordinate where a user clicked an image-based ASP.NET server control.

public: double XRaw;
public double XRaw;
val mutable XRaw : double
Public XRaw As Double 

Wartość pola

Double

Dotyczy