IParserAccessor Interfejs

Definicja

Definiuje metodę, którą kontrolki serwera ASP.NET muszą zaimplementować, aby rozpoznawać, kiedy są analizowane elementy (HTML lub XML).Defines the method that ASP.NET server controls must implement to recognize when elements, either HTML or XML, are parsed.

public interface class IParserAccessor
public interface IParserAccessor
type IParserAccessor = interface
Public Interface IParserAccessor
Pochodne

Uwagi

Gdy elementy są analizowane, są rozpoznawane jako kontrolki podrzędne formantu serwera, który implementuje ten interfejs.When elements are parsed, they are recognized as child controls of the server control that implements this interface. Te elementy są konwertowane na obiekty.These elements are converted to objects. Podczas implementowania tego interfejsu, utworzony formant definiuje, jakie przetwarzanie ma nastąpić po powiadomieniu o przeanalizowaniu elementu.When you implement this interface, the control you create defines what processing occurs once it has been notified that an element has been parsed.

Ponieważ klasa implementuje ten interfejs, łatwiej jest zwiększyć tę klasę i zastąpić jej implementację AddParsedSubObject metody niż w celu zaimplementowania tego interfejsu. ControlBecause the Control class implements this interface, it is easier to extend that class and override its implementation of the AddParsedSubObject method than to implement this interface yourself.

Metody

AddParsedSubObject(Object)

Po zaimplementowaniu przez formant serwera ASP.NET program powiadamia formant serwera o przeanalizowaniu elementu, XML lub HTML.When implemented by an ASP.NET server control, notifies the server control that an element, either XML or HTML, was parsed.

Dotyczy

Zobacz też