IStateManager.IsTrackingViewState Właściwość

Definicja

Po zaimplementowaniu przez klasę Pobiera wartość wskazującą, czy formant serwera śledzi zmiany stanu widoku.When implemented by a class, gets a value indicating whether a server control is tracking its view state changes.

public:
 property bool IsTrackingViewState { bool get(); };
public bool IsTrackingViewState { get; }
member this.IsTrackingViewState : bool
Public ReadOnly Property IsTrackingViewState As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true, jeśli formant serwera śledzi zmiany stanu widoku; w przeciwnym razie false.true if a server control is tracking its view state changes; otherwise, false.

Przykłady

// Implement the IsTrackingViewState method for this class 
// by calling the IsTrackingViewState method of the class's
// private _viewstate property. 
bool IStateManager.IsTrackingViewState
{
  get
  {
    return ((IStateManager)_viewstate).IsTrackingViewState;
  }
}
' Implement the IsTrackingViewState method for this class 
' by calling the IsTrackingViewState method of the class's
' private _viewstate property. 

ReadOnly Property IsTrackingViewState() As Boolean Implements IStateManager.IsTrackingViewState
  Get
    Return CType(_viewstate, IStateManager).IsTrackingViewState
  End Get
End Property

Dotyczy

Zobacz też