IStateManager.TrackViewState Metoda

Definicja

Po zaimplementowaniu przez klasę program instruuje formant serwera, aby śledził zmiany stanu widoku.When implemented by a class, instructs the server control to track changes to its view state.

public:
 void TrackViewState();
public void TrackViewState ();
abstract member TrackViewState : unit -> unit
Public Sub TrackViewState ()

Przykłady

// Implement the TrackViewState method for this class by
// calling the TrackViewState method of the class's private
// _viewstate property.
void IStateManager.TrackViewState()
{
    ((IStateManager)_viewstate).TrackViewState();
}
' Implement the TrackViewState method for this class by
' calling the TrackViewState method of the class's private
' _viewstate property.
Sub TrackViewState() Implements IStateManager.TrackViewState
    CType(_viewstate, IStateManager).TrackViewState()
End Sub

Uwagi

Po wywołaniu tej metody w formancie serwera Właściwość IsTrackingViewState zwróci true.After this method has been called on a server control, the IsTrackingViewState property will return true.

Dotyczy

Zobacz też