IStateManager.TrackViewState Metoda

Definicja

Po zaimplementowaniu przez klasę program instruuje kontrolkę serwera, aby śledzić zmiany stanu widoku.

public:
 void TrackViewState();
public void TrackViewState ();
abstract member TrackViewState : unit -> unit
Public Sub TrackViewState ()

Przykłady

// Implement the TrackViewState method for this class by
// calling the TrackViewState method of the class's private
// _viewstate property.
void IStateManager.TrackViewState()
{
    ((IStateManager)_viewstate).TrackViewState();
}
' Implement the TrackViewState method for this class by
' calling the TrackViewState method of the class's private
' _viewstate property.
Sub TrackViewState() Implements IStateManager.TrackViewState
    CType(_viewstate, IStateManager).TrackViewState()
End Sub

Uwagi

Po wywołaniu tej metody w kontrolce IsTrackingViewState serwera właściwość zwróci wartość true.

Dotyczy

Zobacz też