IUrlResolutionService.ResolveClientUrl(String) Metoda

Definicja

Zwraca rozpoznany adres URL, który jest odpowiedni do użycia przez klienta.Returns a resolved URL that is suitable for use by the client.

public:
 System::String ^ ResolveClientUrl(System::String ^ relativeUrl);
public string ResolveClientUrl (string relativeUrl);
abstract member ResolveClientUrl : string -> string
Public Function ResolveClientUrl (relativeUrl As String) As String

Parametry

relativeUrl
String

Adres URL względny do bieżącej strony.A URL relative to the current page.

Zwraca

String zawierający rozpoznany adres URL.A String containing the resolved URL.

Uwagi

Jeśli określony adres URL jest bezwzględny, bezwzględny adres URL jest zwracany bez zmian.If the specified URL is absolute, the absolute URL is returned without changes. W przeciwnym razie adres URL zostanie przekonwertowany na względny adres URL, który klient może rozpoznać.Otherwise, the URL is converted to a relative URL that the client can resolve.

Dotyczy

Zobacz też