IValidator IValidator IValidator IValidator Interface

Definicja

Definiuje właściwości i metody, które obiekty, które uczestniczą w walidacji formularzy sieci Web, muszą implementować.Defines the properties and methods that objects that participate in Web Forms validation must implement.

public interface class IValidator
public interface IValidator
type IValidator = interface
Public Interface IValidator
Pochodne

Przykłady

Ważne

Ten przykład zawiera pole tekstowe akceptujące dane wejściowe użytkownika, które jest potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa.This example has a text box that accepts user input, which is a potential security threat. Domyślnie strony sieci Web ASP.NET sprawdzają, czy dane wejściowe użytkownika nie obejmują elementów skryptu ani HTML.By default, ASP.NET Web pages validate that user input does not include script or HTML elements. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie lukw zabezpieczeniach.For more information, see Script Exploits Overview.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head>
  <title>IValidator Example demonstrating IsValid & ErrorMessage</title>
<script language="C#" runat="server">

   void Button_Click(Object sender, EventArgs e)
   {
    // Generating the random number.
    Random rand_s = new Random();
    myCompareValidate.ValueToCompare = rand_s.Next(1, 10).ToString();

    // Setting the ErrorMessage.
    myCompareValidate.ErrorMessage="Try Again!!";
    myCompareValidate.Validate();

    // Check for Validity of control.
    if ((myCompareValidate.IsValid) && (myTextBox.Text != ""))
    {
      labelOutput.Text = "You guessed correctly!!";
      labelOutput.ForeColor = System.Drawing.Color.Blue;
    }
    else
    {
      labelOutput.Text = "You guessed poorly";
      labelOutput.ForeColor = System.Drawing.Color.Black;
    }

    labelOutput.Text += "<br /><br />" + "The number is: " +
      myCompareValidate.ValueToCompare;
   }

 </script>
</head>
  <body>
   <form runat="server" id="myForm">
    <h3>IValidator Example demonstrating IsValid & ErrorMessage</h3>
    <h5>Guess!! a number between 1 and 10 :</h5>
    <asp:TextBox id="myTextBox" runat="server" />
    <asp:CompareValidator id="myCompareValidate"
       ControlToValidate="myTextBox" ValueToCompare="0"
       EnableClientScript="False" Type="Integer" Text="*"
       runat="server" />
    <br />
    <asp:Button Text="Submit" OnClick="Button_Click" runat="server" />
    <br />
    <asp:Label id="labelOutput" runat="server" />
    <br />
    <asp:ValidationSummary id="Summary1" runat="server" />
   </form>
 </body>
</html>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <head>
  <title>IValidator Example demonstrating IsValid & ErrorMessage</title>
<script language="VB" runat="server">

     Sub Button_Click(sender As [Object], e As EventArgs)
      ' Generating a random number.
      Dim rand_s As New Random()
      myCompareValidate.ValueToCompare = rand_s.Next(1, 10).ToString()

      ' Set the ErrorMessage.
      myCompareValidate.ErrorMessage = "Try Again!!"
      myCompareValidate.Validate()

      ' Check for Validity of control.
      If myCompareValidate.IsValid And myTextBox.Text <> "" Then
        labelOutput.Text = "You guessed correctly!!"
        labelOutput.ForeColor = System.Drawing.Color.Blue
      Else
        labelOutput.Text = "You guessed poorly"
        labelOutput.ForeColor = System.Drawing.Color.Black
      End If

      labelOutput.Text += "<br /><br />" + "The number is: " + _
        myCompareValidate.ValueToCompare
     End Sub 'Button_Click

 </script>
</head>
  <body>
    <form runat="server" id="myForm">
     <h3>IValidator Example demonstrating IsValid & ErrorMessage</h3>
     <h5>Guess!! a number between 1 and 10:</h5>
     <asp:TextBox id="myTextBox" runat="server" />
     <asp:CompareValidator id="myCompareValidate"
        ControlToValidate="myTextBox" ValueToCompare="0"
        EnableClientScript="False" Type="Integer" Text="*"
        runat="server" />
     <br />
     <asp:Button Text="Submit" OnClick="Button_Click" runat="server" />
     <br />
     <asp:Label id="labelOutput" runat="server" />
     <br />
     <asp:ValidationSummary id="Summary1" runat="server" />
    </form>
  </body>
</html>

Uwagi

Klasy implementujące ten interfejs reprezentują możliwy błąd danych wejściowych użytkownika.Classes that implement this interface represent a possible user input error. Gdy wywoływana jest IsValid Metoda,Klasaaktualizujeswojąwłaściwość,abyokreślić,czyValidate Wystąpił błąd.When the Validate method is called, the class updates its IsValid property to signify whether the error occurred. ErrorMessage Właściwość zawiera opis tekstowy stanu błędu, który można wyświetlić po wystąpieniu błędu.The ErrorMessage property contains a text description of the error condition that you can display when the error occurs.

Klasa implementuje ten interfejs, a wszystkie inne klasy kontrolek serwera weryfikacji ASP.NET dziedziczą BaseValidatorz. BaseValidatorThe BaseValidator class implements this interface, and all other ASP.NET validation server control classes inherit from BaseValidator. Aby uzyskać informacje o kontrolkach serwera weryfikacji i sposobie ich działania, zobacz ASP.NET Validation Controls.For information on validation server controls and how they work, see ASP.NET Validation Controls.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tworzenia niestandardowych kontrolek serwera ASP.NET Validation , zobacz How to: Sprawdź poprawność z funkcją niestandardowądla kontrolek serwera ASP.NET.For details on how to develop custom ASP.NET validation server controls, see How to: Validate with a Custom Function for ASP.NET Server Controls.

Właściwości

ErrorMessage ErrorMessage ErrorMessage ErrorMessage

Po zaimplementowaniu przez klasę Pobiera lub ustawia tekst komunikatu o błędzie generowany, gdy sprawdzanie poprawności warunku nie powiodło się.When implemented by a class, gets or sets the error message text generated when the condition being validated fails.

IsValid IsValid IsValid IsValid

Po zaimplementowaniu przez klasę Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy zawartość wprowadzona przez użytkownika w określonym formancie przechodzi pomyślnie.When implemented by a class, gets or sets a value indicating whether the user-entered content in the specified control passes validation.

Metody

Validate() Validate() Validate() Validate()

W przypadku implementacji przez klasę program oblicza warunek, który sprawdza i aktualizuje IsValid właściwość.When implemented by a class, evaluates the condition it checks and updates the IsValid property.

Dotyczy

Zobacz też