MasterPage Klasa

Definicja

Działa jak szablon i kontener scalania dla stron, które składają się tylko z Content formantów i ich odpowiednich formantów podrzędnych.Acts as a template and merging container for pages that are composed only of Content controls and their respective child controls.

public ref class MasterPage : System::Web::UI::UserControl
public class MasterPage : System.Web.UI.UserControl
type MasterPage = class
  inherit UserControl
Public Class MasterPage
Inherits UserControl
Dziedziczenie

Przykłady

Ta sekcja zawiera cztery przykłady kodu:This section contains four code examples:

 • Pierwszy przykład kodu demonstruje sposób deklaratywnego tworzenia strony wzorcowej.The first code example demonstrates how to create a master page declaratively.

 • Drugi przykład kodu reprezentuje stronę zawartości skojarzoną ze stroną wzorcową utworzoną w pierwszym przykładzie kodu.The second code example represents the content page that is associated with the master page that was created in the first code example.

 • Trzeci przykład kodu demonstruje, jak dodać właściwość do strony wzorcowej.The third code example demonstrates how to add a property to a master page.

 • W czwartym przykładzie kodu pokazano, jak za pomocą strony zawartości uzyskać dostęp do właściwości publicznej na stronie wzorcowej.The fourth code example demonstrates how to use a content page to access a public property on the master page.

Poniższy przykład pokazuje, jak utworzyć stronę wzorcową w sposób deklaratywny i dodać do niej zawartość przy użyciu strony zawartości.The following example demonstrates how to create a master page declaratively and to add some content to it using a content page. Pierwsza strona sieci Web to strona wzorcowa o nazwie MasterPageSample_1.master .The first Web page is the .master page named MasterPageSample_1.master.

<%@ Master Language="C#" %> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"> 
<html > 
<head runat="server"> 
  <title>MasterPage Example</title> 
</head> 
<body> 
  <form id="form1" runat="server"> 
  <div> 
    <asp:contentplaceholder id="ContentPlaceHolder1" runat="server" /> 
  </div> 
  </form> 
</body> 
</html> 
<%@ Master Language="VB" %> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"> 
<html > 
<head runat="server"> 
  <title>MasterPage Example</title> 
</head> 
<body> 
  <form id="form1" runat="server"> 
  <div> 
    <asp:contentplaceholder id="ContentPlaceHolder1" runat="server" /> 
  </div> 
  </form> 
</body> 
</html> 

Poniższy przykład przedstawia stronę zawartości, która jest skojarzona z MasterPageSample_1.master .The following example represents the content page that is associated with MasterPageSample_1.master. Zawiera Content kontrolkę i identyfikuje ContentPlaceHolder kontrolkę, z którą zawartość jest skojarzona przy użyciu ContentPlaceHolderID właściwości.It contains a Content control and identifies the ContentPlaceHolder control that the content is associated with by using the ContentPlaceHolderID property.

<%@ Page Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPageSample_1cs.master" Title="Content Page"%> 

<asp:content  
  runat="server" 
  contentplaceholderid="ContentPlaceHolder1" >Hello, Master Pages!</asp:content> 
<%@ Page Language="VB" MasterPageFile="~/MasterPageSample_1vb.master" Title="Content Page"%> 

<asp:content  
  runat="server" 
  contentplaceholderid="ContentPlaceHolder1" >Hello, Master Pages!</asp:content> 

Poniższy przykład pokazuje, jak dodać właściwość do strony wzorcowej.The following example demonstrates how to add a property to a master page. Ten ClassName atrybut służy do nanadaj nazwę stronie wzorcowej.The ClassName attribute is used to name the master page.

<%@ Master Language="C#" ClassName="MasterExample" %> 

<script runat="server"> 
    public string SiteName 
    { 
      get { return "My Site Name"; } 
    } 
</script> 

<html > 
<head runat="server"> 
  <title>MasterPage Example</title> 
</head> 
<body> 
  <form id="form1" runat="server"> 
  <div> 
    <asp:contentplaceholder id="ContentPlaceHolder1" runat="server"> 
    </asp:contentplaceholder> 
  </div> 
  </form> 
</body> 
</html> 
<%@ Master Language="VB" ClassName="MasterExample" %> 

<script runat="server"> 
 Public ReadOnly Property SiteName() As String 
  Get 
   Return "My Site Name" 
  End Get 
 End Property 

</script> 

<html > 
<head runat="server"> 
  <title>MasterPage Example</title> 
</head> 
<body> 
  <form id="form1" runat="server"> 
  <div> 
    <asp:contentplaceholder id="ContentPlaceHolder1" runat="server"> 
    </asp:contentplaceholder> 
  </div> 
  </form> 
</body> 
</html> 

Poniższy przykład pokazuje, jak używać strony zawartości, aby uzyskać dostęp do właściwości publicznej SiteName na stronie wzorcowej w poprzednim przykładzie kodu.The following example shows how to use a content page to access the public property SiteName on the master page in the preceding code example.

<%@ Page Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.master" Title="MasterPage Example" %> 

<script runat="server"> 
 protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
 { 
  MasterExample m = (MasterExample)Page.Master; 
  mylabel.Text = m.SiteName; 
 } 
</script> 

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" runat="Server"> 
  Hello, Master Pages! 
  <asp:Label runat="server" Text="Label" ID="mylabel"></asp:Label> 
</asp:Content> 
<%@ Page Language="VB" MasterPageFile="~/MasterPage.master" Title="MasterPage Example" %> 

<script runat="server"> 

 Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) 
  Dim m As MasterExample = CType(Page.Master, MasterPage) 
  mylabel.Text = m.SiteName 
 End Sub 
</script> 

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" runat="Server"> 
  Hello, Master Pages! 
  <asp:Label runat="server" Text="Label" ID="mylabel"></asp:Label> 
</asp:Content> 

Uwagi

Strona wzorcowa działa jako kontener szablonu i strona łączenia stron zawartości w aplikacji sieci Web ASP.NET.A master page functions as a template container and merging page for content pages in your ASP.NET Web application. Strony wzorcowe zapewniają wygodny sposób udostępniania struktury i zawartości w zestawie stron zawartości.Master pages provide a convenient way to share structure and content across a set of content pages. Za pomocą symboli zastępczych zawartości można definiować sekcje strony wzorcowej, które mają zostać zamienione na zawartość ze stron zawartości.You use content placeholders to define the sections of the master page to replace with content from the content pages.

Korzystając ze strony wzorcowej i powiązanych stron zawartości, należy dodać wymagane znaczniki dokumentu XHTML (takie jak html , head i body ) tylko do strony wzorcowej i nie tworzyć innych plików aspx (stron ASP.NET) jako autonomicznych stron sieci Web.When you use a master page and its related content pages, you add the required XHTML document tags (such as html, head, and body) only to the master page and no longer create your other .aspx files (ASP.NET pages) as stand-alone Web pages. Strony zawartości definiują zawartość do wstawienia do symboli zastępczych na stronie wzorcowej.The content pages define the content to insert into the placeholders in the master page.

Gdy żądanie HTTP jest wykonywane dla strony w czasie wykonywania, Strona wzorcowa i strony zawartości są łączone w jedną klasę o takiej samej nazwie jak strony zawartości.When an HTTP request is made for a page at run time, the master page and content pages are combined into a single class with the same name as the content pages. Wynikowa skompilowana, scalona Klasa pochodzi od Page klasy.The resulting compiled, merged class derives from the Page class.

Strona wzorcowa może zawierać bezpośrednie znaczniki i kontrolki serwera, a także kontrolki kontenerów.A master page can contain direct markup and server controls, as well as container controls. Każdy element umieszczony na stronie wzorcowej poza ContentPlaceHolder kontrolką jest renderowany na wszystkich stronach, które wynikają z scalania strony wzorcowej i stron zawartości.Every element that is placed in the master page outside of a ContentPlaceHolder control is rendered on all pages that result from merging the master page and content pages.

Każda strona zawartości, która jest powiązana ze stroną wzorcową, musi odwoływać się do strony wzorcowej w MasterPageFile atrybucie jej dyrektywy @ Page .Each content page that is related to the master page must reference the master page in a MasterPageFile attribute of its @ Page directive. Strony zawartości mogą zawierać tylko @ Page dyrektywę i co najmniej jedną Content kontrolkę.Content pages can contain only a @ Page directive and one or more Content controls. Wszystkie kontrolki tekstu, znaczników i serwerów stron muszą być umieszczone w Content kontrolkach.All of your page text, markup, and server controls must be placed within Content controls. Użytkownik identyfikuje ContentPlaceHolder kontrolkę strony wzorcowej, z którą Content jest skojarzona kontrolka przez ustawienie ContentPlaceHolderID właściwości Content kontrolki.You identify the ContentPlaceHolder control of a master page that a Content control is associated with by setting the ContentPlaceHolderID property of the Content control.

W czasie wykonywania zawartość dynamiczna z każdej Content kontrolki na wybranej stronie jest scalana ze stroną wzorcową w dokładnej lokalizacji powiązanej ContentPlaceHolder kontroli.At run time, the dynamic content from each Content control in the requested page is merged with the master page in the exact location of the related ContentPlaceHolder control. Nie ma to oddziaływać na wszystkie inne znaczniki i kontrolki na stronie wzorcowej.Any other markup and controls in the master page are unaffected. Procedury obsługi zdarzeń można definiować zarówno w klasie głównej, jak i na stronie zawartości.Event handlers can be defined in both the master class and on the content page. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz zdarzenia na stronach głównych ASP.NET i zawartości.For more information, see Events in ASP.NET Master and Content Pages.

MasterPageKlasa jest skojarzona z plikami, które mają rozszerzenie. Master.The MasterPage class is associated with files that have a .master extension. Te pliki są kompilowane w czasie wykonywania jako MasterPage obiekty i są buforowane w pamięci serwera.These files are compiled at run time as MasterPage objects and are cached in server memory.

Strona główna jest udostępniana stronie zawartości za pomocą Master właściwości Page klasy podstawowej.The master page is made available to the content page through the Master property of the base Page class. MasterWłaściwość zwraca wystąpienie strony wzorcowej, ale jest ona wpisana jako MasterPage Klasa bazowa.The Master property returns the instance of the master page; however, it is typed as the base MasterPage class. Aby uzyskać dostęp do kontrolek, właściwości i funkcji strony wzorcowej, Master Właściwość może być rzutowana na MasterPage obiekt.To access controls, properties, and functions of the master page, the Master property can be cast to a MasterPage object. Nazwa klasy strony głównej jest definiowana przy użyciu ClassName atrybutu dyrektywy @ Master .The class name of the master page is defined using the ClassName attribute of the @ Master directive.

Uwaga

Pliki z rozszerzeniami Master nie są obsługiwane w przeglądarce.Files with .master extensions are not served to a browser.

Dyrektywy, które są prawidłowe na stronie wzorcowej są takie same jak te, które są dostępne dla UserControl obiektu.The directives that are valid on a master page are the same as those that are available on a UserControl object. Mogą one zawierać następujące atrybuty:They can include the following attributes:

 • AutoEventWireup

 • ClassName

 • CodeFile

 • CompilerMode

 • CompilerOptions

 • Debug

 • Description

 • EnableTheming

 • EnableViewState

 • Explicit

 • Inherits

 • Language

 • LinePragmas

 • MasterPageFile

 • Src

 • Strict

 • WarningLevel

Dyrektywy strony wzorcowej nie przesłaniają dyrektyw na poszczególnych stronach zawartości.Master page directives do not override the directives on individual content pages.

Strony wzorcowe są najczęściej tworzone w sposób deklaratywny.Master pages are most often created declaratively. Jeśli chcesz programowo utworzyć stronę wzorcową, utwórz ją bezpośrednio z MasterPage klasy.If you want to create a master page programmatically, derive directly from the MasterPage class. Oprócz rozszerzania MasterPage klasy należy utworzyć plik. Master, aby wizualnie wyświetlić interfejs użytkownika, który jest skojarzony z klasami, które zostały wywołane w pliku źródłowym.In addition to extending the MasterPage class, you must create the .master file to visually display the user interface (UI) that is associated with the classes that you have invoked in your source file.

Uwaga

Gdy tworzysz stronę wzorcową, tworząc najpierw własną klasę, musisz uwzględnić wszystkie przestrzenie nazw, które są wymagane dla klas, które są używane przez tę stronę.When you create a master page by creating your own class first, you must include all namespaces that are required for the classes that are used by the page.

Aby uzyskać więcej informacji na temat stron wzorcowych, zobacz strony wzorcowe ASP.NET.For more information about master pages, see ASP.NET Master Pages.

Konstruktory

MasterPage()

Tworzy nowe wystąpienie klasy MasterPage.Creates a new instance of the MasterPage class.

Właściwości

Adapter

Pobiera kartę specyficzną dla przeglądarki dla kontrolki.Gets the browser-specific adapter for the control.

(Odziedziczone po Control)
Application

Pobiera Application obiekt dla bieżącego żądania sieci Web.Gets the Application object for the current Web request.

(Odziedziczone po UserControl)
AppRelativeTemplateSourceDirectory

Pobiera lub ustawia katalog wirtualny względem aplikacji Page lub UserControl obiekt, który zawiera tę kontrolkę.Gets or sets the application-relative virtual directory of the Page or UserControl object that contains this control.

(Odziedziczone po Control)
AppRelativeVirtualPath

Pobiera lub ustawia ścieżkę katalogu wirtualnego względem aplikacji, z której formant jest analizowany i kompilowany.Gets or sets the application-relative, virtual directory path to the file from which the control is parsed and compiled.

(Odziedziczone po TemplateControl)
Attributes

Pobiera kolekcję wszystkich par nazw atrybutów i wartości zadeklarowanych w tagu kontroli użytkownika w pliku aspx.Gets a collection of all attribute name and value pairs declared in the user control tag within the .aspx file.

(Odziedziczone po UserControl)
AutoHandlers
Nieaktualne.

AutoHandlersWłaściwość została uznana za przestarzałą w ASP.NET NET 2,0.The AutoHandlers property has been deprecated in ASP.NET NET 2.0. Jest on używany przez wygenerowane klasy i nie jest przeznaczony do użycia w kodzie.It is used by generated classes and is not intended for use within your code.

(Odziedziczone po TemplateControl)
BindingContainer

Pobiera formant, który zawiera powiązanie danych tego formantu.Gets the control that contains this control's data binding.

(Odziedziczone po Control)
Cache

Pobiera Cache obiekt, który jest skojarzony z aplikacją zawierającą kontrolkę użytkownika.Gets the Cache object that is associated with the application that contains the user control.

(Odziedziczone po UserControl)
CachePolicy

Pobiera odwołanie do kolekcji parametrów buforowania dla tej kontrolki użytkownika.Gets a reference to a collection of caching parameters for this user control.

(Odziedziczone po UserControl)
ChildControlsCreated

Pobiera wartość wskazującą, czy zostały utworzone formanty podrzędne kontrolki serwera.Gets a value that indicates whether the server control's child controls have been created.

(Odziedziczone po Control)
ClientID

Pobiera identyfikator formantu dla znacznika HTML, który jest generowany przez ASP.NET.Gets the control ID for HTML markup that is generated by ASP.NET.

(Odziedziczone po Control)
ClientIDMode

Pobiera lub ustawia algorytm używany do generowania wartości ClientID właściwości.Gets or sets the algorithm that is used to generate the value of the ClientID property.

(Odziedziczone po Control)
ClientIDSeparator

Pobiera wartość znaku reprezentującą znak separatora używany we ClientID właściwości.Gets a character value representing the separator character used in the ClientID property.

(Odziedziczone po Control)
ContentPlaceHolders

Pobiera listę ContentPlaceHolder kontrolek używanych przez stronę wzorcową do definiowania różnych obszarów zawartości.Gets a list of ContentPlaceHolder controls that the master page uses to define different content regions.

ContentTemplates

Pobiera listę kontrolek zawartości skojarzonych ze stroną wzorcową.Gets a list of content controls that are associated with the master page.

Context

Pobiera HttpContext obiekt skojarzony z kontrolką serwera dla bieżącego żądania sieci Web.Gets the HttpContext object associated with the server control for the current Web request.

(Odziedziczone po Control)
Controls

Pobiera ControlCollection obiekt reprezentujący kontrolki podrzędne dla określonej kontrolki serwera w hierarchii interfejsu użytkownika.Gets a ControlCollection object that represents the child controls for a specified server control in the UI hierarchy.

(Odziedziczone po Control)
DataItemContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazewnictwa, jeśli kontener nazewnictwa jest zaimplementowany IDataItemContainer .Gets a reference to the naming container if the naming container implements IDataItemContainer.

(Odziedziczone po Control)
DataKeysContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazewnictwa, jeśli kontener nazewnictwa jest zaimplementowany IDataKeysControl .Gets a reference to the naming container if the naming container implements IDataKeysControl.

(Odziedziczone po Control)
DesignMode

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka jest używana na powierzchni projektowej.Gets a value indicating whether a control is being used on a design surface.

(Odziedziczone po Control)
EnableTheming

Pobiera lub ustawia wartość logiczną wskazującą, czy motywy stosują się do formantu, który jest pochodną TemplateControl klasy.Gets or sets a Boolean value indicating whether themes apply to the control that is derived from the TemplateControl class.

(Odziedziczone po TemplateControl)
EnableViewState

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant serwera utrzymuje stan widoku, oraz stan widoku wszystkich formantów podrzędnych, które zawiera, do żądającego klienta.Gets or sets a value indicating whether the server control persists its view state, and the view state of any child controls it contains, to the requesting client.

(Odziedziczone po Control)
Events

Pobiera listę delegatów obsługi zdarzeń dla formantu.Gets a list of event handler delegates for the control. Ta właściwość jest tylko do odczytu.This property is read-only.

(Odziedziczone po Control)
HasChildViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy bieżące kontrolki formantu serwera mają jakiekolwiek zapisane ustawienia stanu widoku.Gets a value indicating whether the current server control's child controls have any saved view-state settings.

(Odziedziczone po Control)
ID

Pobiera lub ustawia identyfikator programowy przypisany do kontrolki serwerowej.Gets or sets the programmatic identifier assigned to the server control.

(Odziedziczone po Control)
IdSeparator

Pobiera znak używany do oddzielania identyfikatorów kontroli.Gets the character used to separate control identifiers.

(Odziedziczone po Control)
IsChildControlStateCleared

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolki zawarte w tym formancie mają stan kontroli.Gets a value indicating whether controls contained within this control have control state.

(Odziedziczone po Control)
IsPostBack

Pobiera wartość wskazującą, czy formant użytkownika jest ładowany w odpowiedzi na zwrotne z klienta lub czy jest ładowany po raz pierwszy.Gets a value indicating whether the user control is being loaded in response to a client postback, or if it is being loaded and accessed for the first time.

(Odziedziczone po UserControl)
IsTrackingViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy formant serwera zapisuje zmiany w stanie widoku.Gets a value that indicates whether the server control is saving changes to its view state.

(Odziedziczone po Control)
IsViewStateEnabled

Pobiera wartość wskazującą, czy stan widoku jest włączony dla tego formantu.Gets a value indicating whether view state is enabled for this control.

(Odziedziczone po Control)
LoadViewStateByID

Pobiera wartość wskazującą, czy formant uczestniczy w ładowaniu stanu widoku przez ID zamianę na indeks.Gets a value indicating whether the control participates in loading its view state by ID instead of index.

(Odziedziczone po Control)
Master

Pobiera nadrzędną stronę wzorcową bieżącego wzorca w scenariuszach zagnieżdżonych stron wzorcowych.Gets the parent master page of the current master in nested master pages scenarios.

MasterPageFile

Pobiera lub ustawia nazwę strony wzorcowej zawierającej bieżącą zawartość.Gets or sets the name of the master page that contains the current content.

NamingContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazw kontrolki serwera, który tworzy unikatową przestrzeń nazw do rozróżniania między kontrolkami serwera z tą samą ID wartością właściwości.Gets a reference to the server control's naming container, which creates a unique namespace for differentiating between server controls with the same ID property value.

(Odziedziczone po Control)
Page

Pobiera odwołanie do Page wystąpienia, które zawiera formant serwera.Gets a reference to the Page instance that contains the server control.

(Odziedziczone po Control)
Parent

Pobiera odwołanie do kontrolki nadrzędnej kontrolki serwera w hierarchii formantów strony.Gets a reference to the server control's parent control in the page control hierarchy.

(Odziedziczone po Control)
RenderingCompatibility

Pobiera wartość określającą ASP.NET wersję, która będzie zgodna z językiem HTML.Gets a value that specifies the ASP.NET version that rendered HTML will be compatible with.

(Odziedziczone po Control)
Request

Pobiera HttpRequest obiekt dla bieżącego żądania sieci Web.Gets the HttpRequest object for the current Web request.

(Odziedziczone po UserControl)
Response

Pobiera HttpResponse obiekt dla bieżącego żądania sieci Web.Gets the HttpResponse object for the current Web request.

(Odziedziczone po UserControl)
Server

Pobiera HttpServerUtility obiekt dla bieżącego żądania sieci Web.Gets the HttpServerUtility object for the current Web request.

(Odziedziczone po UserControl)
Session

Pobiera HttpSessionState obiekt dla bieżącego żądania sieci Web.Gets the HttpSessionState object for the current Web request.

(Odziedziczone po UserControl)
Site

Pobiera informacje o kontenerze, który hostuje bieżącą kontrolkę, gdy jest renderowany na powierzchni projektowej.Gets information about the container that hosts the current control when rendered on a design surface.

(Odziedziczone po Control)
SkinID

Pobiera lub ustawia skórkę, która ma zostać zastosowana do kontrolki.Gets or sets the skin to apply to the control.

(Odziedziczone po Control)
SupportAutoEvents

Pobiera wartość wskazującą, czy TemplateControl kontrolka obsługuje zdarzenia automatyczne.Gets a value indicating whether the TemplateControl control supports automatic events.

(Odziedziczone po TemplateControl)
TemplateControl

Pobiera lub ustawia odwołanie do szablonu, który zawiera tę kontrolkę.Gets or sets a reference to the template that contains this control.

(Odziedziczone po Control)
TemplateSourceDirectory

Pobiera katalog wirtualny Page lub zawierający UserControl bieżącą kontrolkę serwerową.Gets the virtual directory of the Page or UserControl that contains the current server control.

(Odziedziczone po Control)
Trace

Pobiera TraceContext obiekt dla bieżącego żądania sieci Web.Gets the TraceContext object for the current Web request.

(Odziedziczone po UserControl)
UniqueID

Pobiera unikatowy, hierarchicznie kwalifikowany identyfikator dla kontrolki serwerowej.Gets the unique, hierarchically qualified identifier for the server control.

(Odziedziczone po Control)
ValidateRequestMode

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant sprawdza dane wejściowe klienta z przeglądarki pod kątem potencjalnie niebezpiecznych wartości.Gets or sets a value that indicates whether the control checks client input from the browser for potentially dangerous values.

(Odziedziczone po Control)
ViewState

Pobiera słownik informacji o stanie, który umożliwia zapisanie i przywrócenie stanu widoku kontrolki serwera w wielu żądaniach na tej samej stronie.Gets a dictionary of state information that allows you to save and restore the view state of a server control across multiple requests for the same page.

(Odziedziczone po Control)
ViewStateIgnoresCase

Pobiera wartość wskazującą, czy w StateBag obiekcie nie jest rozróżniana wielkość liter.Gets a value that indicates whether the StateBag object is case-insensitive.

(Odziedziczone po Control)
ViewStateMode

Pobiera lub ustawia tryb widoku stanu tego formantu.Gets or sets the view-state mode of this control.

(Odziedziczone po Control)
Visible

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy kontrolka serwera jest renderowana jako interfejs użytkownika na stronie.Gets or sets a value that indicates whether a server control is rendered as UI on the page.

(Odziedziczone po Control)

Metody

AddContentTemplate(String, ITemplate)

Dodaje Content kontrolkę do ContentTemplates słownika.Adds a Content control to the ContentTemplates dictionary.

AddedControl(Control, Int32)

Wywołuje się po dodaniu formantu podrzędnego do Controls kolekcji Control obiektu.Called after a child control is added to the Controls collection of the Control object.

(Odziedziczone po Control)
AddParsedSubObject(Object)

Powiadamia formant serwera o przeanalizowaniu elementu, XML lub HTML, a następnie dodaje element do obiektu formantu serwera ControlCollection .Notifies the server control that an element, either XML or HTML, was parsed, and adds the element to the server control's ControlCollection object.

(Odziedziczone po Control)
ApplyStyleSheetSkin(Page)

Stosuje właściwości stylu zdefiniowane w arkuszu stylów strony do kontrolki.Applies the style properties defined in the page style sheet to the control.

(Odziedziczone po Control)
BeginRenderTracing(TextWriter, Object)

Rozpoczyna śledzenie danych renderowania w czasie projektowania.Begins design-time tracing of rendering data.

(Odziedziczone po Control)
BuildProfileTree(String, Boolean)

Zbiera informacje o formancie serwera i dostarcza go do Trace właściwości, która będzie wyświetlana po włączeniu śledzenia dla strony.Gathers information about the server control and delivers it to the Trace property to be displayed when tracing is enabled for the page.

(Odziedziczone po Control)
ClearCachedClientID()

Ustawia wartość w pamięci podręcznej ClientID na null .Sets the cached ClientID value to null.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildControlState()

Usuwa informacje o stanie formantu dla kontrolek podrzędnych kontrolki serwerowej.Deletes the control-state information for the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildState()

Usuwa informacje o stanie widoku i kontroli dla wszystkich formantów podrzędnych formantu serwera.Deletes the view-state and control-state information for all the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildViewState()

Usuwa informacje o stanie widoku dla wszystkich formantów podrzędnych formantu serwera.Deletes the view-state information for all the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
ClearEffectiveClientIDMode()

Ustawia ClientIDMode Właściwość bieżącego wystąpienia kontrolki i wszystkich formantów podrzędnych na Inherit .Sets the ClientIDMode property of the current control instance and of any child controls to Inherit.

(Odziedziczone po Control)
Construct()

Wykonuje logikę czasu projektowania.Performs design-time logic.

(Odziedziczone po TemplateControl)
CreateChildControls()

Wywoływane przez platformę strony ASP.NET w celu powiadomienia formantów serwera, które używają implementacji opartej na kompozycjach, do tworzenia wszelkich formantów podrzędnych, które zawierają w przygotowaniu do ponownego ogłaszania lub renderowania.Called by the ASP.NET page framework to notify server controls that use composition-based implementation to create any child controls they contain in preparation for posting back or rendering.

(Odziedziczone po Control)
CreateControlCollection()

Tworzy nowy ControlCollection obiekt do przechowywania formantów podrzędnych (zarówno literału, jak i serwera) formantu serwera.Creates a new ControlCollection object to hold the child controls (both literal and server) of the server control.

(Odziedziczone po Control)
CreateResourceBasedLiteralControl(Int32, Int32, Boolean)

Uzyskuje dostęp do ciągów literałów przechowywanych w zasobie.Accesses literal strings stored in a resource. CreateResourceBasedLiteralControl(Int32, Int32, Boolean)Metoda nie jest przeznaczona do użycia w kodzie.The CreateResourceBasedLiteralControl(Int32, Int32, Boolean) method is not intended for use from within your code.

(Odziedziczone po TemplateControl)
DataBind()

Tworzy powiązanie źródła danych z wywołaną kontrolką serwera i wszystkimi jego kontrolkami podrzędnymi.Binds a data source to the invoked server control and all its child controls.

(Odziedziczone po Control)
DataBind(Boolean)

Tworzy powiązanie źródła danych z wywoływanym formantem serwera i wszystkimi jego kontrolkami podrzędnymi z opcją podniesienia poziomu DataBinding zdarzenia.Binds a data source to the invoked server control and all its child controls with an option to raise the DataBinding event.

(Odziedziczone po Control)
DataBindChildren()

Tworzy powiązanie źródła danych z kontrolkami podrzędnymi formantu serwera.Binds a data source to the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
DesignerInitialize()

Wykonuje wszelkie kroki inicjowania w kontrolce użytkownika, które są wymagane przez projektantów RAD.Performs any initialization steps on the user control that are required by RAD designers.

(Odziedziczone po UserControl)
Dispose()

Umożliwia formantowi serwera przeprowadzenie końcowego oczyszczania przed jego zwolnieniem z pamięci.Enables a server control to perform final clean up before it is released from memory.

(Odziedziczone po Control)
EndRenderTracing(TextWriter, Object)

Przerywa śledzenie danych renderowania w czasie projektowania.Ends design-time tracing of rendering data.

(Odziedziczone po Control)
EnsureChildControls()

Określa, czy formant serwera zawiera kontrolki podrzędne.Determines whether the server control contains child controls. Jeśli tak nie jest, tworzy kontrolki podrzędne.If it does not, it creates child controls.

(Odziedziczone po Control)
EnsureID()

Tworzy identyfikator dla kontrolek, które nie mają przypisanego identyfikatora.Creates an identifier for controls that do not have an identifier assigned.

(Odziedziczone po Control)
Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
Eval(String)

Oblicza wyrażenie powiązania danych.Evaluates a data-binding expression.

(Odziedziczone po TemplateControl)
Eval(String, String)

Oblicza wyrażenie powiązania danych przy użyciu określonego ciągu formatu w celu wyświetlenia wyniku.Evaluates a data-binding expression using the specified format string to display the result.

(Odziedziczone po TemplateControl)
FindControl(String)

Wyszukuje w bieżącym kontenerze nazewnictwa dla kontrolki serwera z określonym id parametrem.Searches the current naming container for a server control with the specified id parameter.

(Odziedziczone po Control)
FindControl(String, Int32)

Wyszukuje w bieżącym kontenerze nazewnictwa dla kontrolki serwera z określoną id i liczbą całkowitą, która jest określona w pathOffset parametrze, który ułatwia wyszukiwanie.Searches the current naming container for a server control with the specified id and an integer, specified in the pathOffset parameter, which aids in the search. Nie należy przesłaniać tej wersji FindControl metody.You should not override this version of the FindControl method.

(Odziedziczone po Control)
Focus()

Ustawia fokus wprowadzania dla kontrolki.Sets input focus to a control.

(Odziedziczone po Control)
FrameworkInitialize()

Inicjuje formant, który jest pochodną TemplateControl klasy.Initializes the control that is derived from the TemplateControl class.

(Odziedziczone po TemplateControl)
GetDesignModeState()

Pobiera dane czasu projektowania dla kontrolki.Gets design-time data for a control.

(Odziedziczone po Control)
GetGlobalResourceObject(String, String)

Pobiera obiekt zasobów na poziomie aplikacji na podstawie określonych ClassKey ResourceKey właściwości i.Gets an application-level resource object based on the specified ClassKey and ResourceKey properties.

(Odziedziczone po TemplateControl)
GetGlobalResourceObject(String, String, Type, String)

Pobiera obiekt zasobów na poziomie aplikacji na podstawie określonych ClassKey ResourceKey właściwości, typu obiektu i nazwy właściwości zasobu.Gets an application-level resource object based on the specified ClassKey and ResourceKey properties, object type, and property name of the resource.

(Odziedziczone po TemplateControl)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetLocalResourceObject(String)

Pobiera obiekt zasobów na poziomie strony na podstawie określonej ResourceKey właściwości.Gets a page-level resource object based on the specified ResourceKey property.

(Odziedziczone po TemplateControl)
GetLocalResourceObject(String, Type, String)

Pobiera obiekt zasobów na poziomie strony w oparciu o określoną ResourceKey Właściwość, typ obiektu i nazwę właściwości.Gets a page-level resource object based on the specified ResourceKey property, object type, and property name.

(Odziedziczone po TemplateControl)
GetRouteUrl(Object)

Pobiera adres URL odpowiadający zestawowi parametrów trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(RouteValueDictionary)

Pobiera adres URL odpowiadający zestawowi parametrów trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(String, Object)

Pobiera adres URL, który odnosi się do zestawu parametrów trasy i nazwy trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters and a route name.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(String, RouteValueDictionary)

Pobiera adres URL, który odnosi się do zestawu parametrów trasy i nazwy trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters and a route name.

(Odziedziczone po Control)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
GetUniqueIDRelativeTo(Control)

Zwraca przedznaczoną część UniqueID właściwości określonej kontrolki.Returns the prefixed portion of the UniqueID property of the specified control.

(Odziedziczone po Control)
HasControls()

Określa, czy formant serwera zawiera wszystkie kontrolki podrzędne.Determines if the server control contains any child controls.

(Odziedziczone po Control)
HasEvents()

Zwraca wartość wskazującą czy zdarzenia są rejestrowane dla kontrolki lub wszelkich formantów podrzędnych.Returns a value indicating whether events are registered for the control or any child controls.

(Odziedziczone po Control)
InitializeAsUserControl(Page)

Inicjuje UserControl obiekt, który został utworzony deklaratywnie.Initializes the UserControl object that has been created declaratively. Ponieważ istnieją pewne różnice między stronami i kontrolkami użytkownika, ta metoda sprawdza, czy kontrolka użytkownika została prawidłowo zainicjowana.Since there are some differences between pages and user controls, this method makes sure that the user control is initialized properly.

(Odziedziczone po UserControl)
InstantiateInContentPlaceHolder(Control, ITemplate)

Udostępnia metodę, aby ustawić bieżący formant szablonu na stronę, która jest właścicielem strony wzorcowej.Provides a method to set the current template control to a page that owns the master page.

IsLiteralContent()

Określa, czy formant serwera przechowuje tylko zawartość literału.Determines if the server control holds only literal content.

(Odziedziczone po Control)
LoadControl(String)

Ładuje Control obiekt z pliku na podstawie określonej ścieżki wirtualnej.Loads a Control object from a file based on a specified virtual path.

(Odziedziczone po TemplateControl)
LoadControl(Type, Object[])

Ładuje Control obiekt na podstawie określonego typu i parametrów konstruktora.Loads a Control object based on a specified type and constructor parameters.

(Odziedziczone po TemplateControl)
LoadControlState(Object)

Przywraca informacje o stanie kontroli z poprzedniego żądania strony, które zostało zapisane przez SaveControlState() metodę.Restores control-state information from a previous page request that was saved by the SaveControlState() method.

(Odziedziczone po Control)
LoadTemplate(String)

Uzyskuje wystąpienie ITemplate interfejsu z pliku zewnętrznego.Obtains an instance of the ITemplate interface from an external file.

(Odziedziczone po TemplateControl)
LoadViewState(Object)

Przywraca informacje o stanie widoku z poprzedniego żądania kontroli użytkownika, które zostało zapisane przez SaveViewState() metodę.Restores the view-state information from a previous user control request that was saved by the SaveViewState() method.

(Odziedziczone po UserControl)
MapPath(String)

Przypisuje ścieżkę pliku wirtualnego, bezwzględną lub względną, do ścieżki pliku fizycznego.Assigns a virtual file path, either absolute or relative, to a physical file path.

(Odziedziczone po UserControl)
MapPathSecure(String)

Pobiera ścieżkę fizyczną, do której jest mapowana ścieżka wirtualna (absolutna lub względna).Retrieves the physical path that a virtual path, either absolute or relative, maps to.

(Odziedziczone po Control)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
OnAbortTransaction(EventArgs)

Podnosi AbortTransaction zdarzenie.Raises the AbortTransaction event.

(Odziedziczone po TemplateControl)
OnBubbleEvent(Object, EventArgs)

Określa, czy zdarzenie dla formantu serwera jest przenoszone do hierarchii kontroli serwera interfejsu użytkownika strony.Determines whether the event for the server control is passed up the page's UI server control hierarchy.

(Odziedziczone po Control)
OnCommitTransaction(EventArgs)

Podnosi CommitTransaction zdarzenie.Raises the CommitTransaction event.

(Odziedziczone po TemplateControl)
OnDataBinding(EventArgs)

Podnosi DataBinding zdarzenie.Raises the DataBinding event.

(Odziedziczone po Control)
OnError(EventArgs)

Podnosi Error zdarzenie.Raises the Error event.

(Odziedziczone po TemplateControl)
OnInit(EventArgs)

Podnosi Init zdarzenie.Raises the Init event.

(Odziedziczone po UserControl)
OnLoad(EventArgs)

Podnosi Load zdarzenie.Raises the Load event.

(Odziedziczone po Control)
OnPreRender(EventArgs)

Podnosi PreRender zdarzenie.Raises the PreRender event.

(Odziedziczone po Control)
OnUnload(EventArgs)

Podnosi Unload zdarzenie.Raises the Unload event.

(Odziedziczone po Control)
OpenFile(String)

Pobiera informacje Stream używane do odczytu pliku.Gets a Stream used to read a file.

(Odziedziczone po Control)
ParseControl(String)

Analizuje ciąg wejściowy w Control obiekcie na stronie formularzy sieci Web lub kontrolce użytkownika.Parses an input string into a Control object on the Web Forms page or user control.

(Odziedziczone po TemplateControl)
ParseControl(String, Boolean)

Analizuje ciąg wejściowy w Control obiekcie na stronie sieci Web ASP.NET lub kontrolce użytkownika.Parses an input string into a Control object on the ASP.NET Web page or user control.

(Odziedziczone po TemplateControl)
RaiseBubbleEvent(Object, EventArgs)

Przypisuje wszystkie źródła zdarzenia i informacje do elementu nadrzędnego formantu.Assigns any sources of the event and its information to the control's parent.

(Odziedziczone po Control)
ReadStringResource()

Odczytuje zasób ciągu.Reads a string resource. ReadStringResource()Metoda nie jest przeznaczona do użycia w kodzie.The ReadStringResource() method is not intended for use from within your code.

(Odziedziczone po TemplateControl)
RemovedControl(Control)

Wywoływana po usunięciu formantu podrzędnego z Controls kolekcji Control obiektu.Called after a child control is removed from the Controls collection of the Control object.

(Odziedziczone po Control)
Render(HtmlTextWriter)

Wysyła zawartość kontrolki serwera do podanego HtmlTextWriter obiektu, który zapisuje zawartość, która ma być renderowana na kliencie.Sends server control content to a provided HtmlTextWriter object, which writes the content to be rendered on the client.

(Odziedziczone po Control)
RenderChildren(HtmlTextWriter)

Wyprowadza zawartość elementu podrzędnego kontrolki serwera do podanego HtmlTextWriter obiektu, który zapisuje zawartość, która ma być renderowana na kliencie.Outputs the content of a server control's children to a provided HtmlTextWriter object, which writes the content to be rendered on the client.

(Odziedziczone po Control)
RenderControl(HtmlTextWriter)

Wyprowadza zawartość kontrolki serwera do podanego HtmlTextWriter obiektu i przechowuje informacje o śledzeniu dla kontrolki, jeśli śledzenie jest włączone.Outputs server control content to a provided HtmlTextWriter object and stores tracing information about the control if tracing is enabled.

(Odziedziczone po Control)
RenderControl(HtmlTextWriter, ControlAdapter)

Wyprowadza zawartość kontrolki serwera do podanego HtmlTextWriter obiektu za pomocą podanego ControlAdapter obiektu.Outputs server control content to a provided HtmlTextWriter object using a provided ControlAdapter object.

(Odziedziczone po Control)
ResolveAdapter()

Pobiera adapter sterowania odpowiedzialny za renderowanie określonego formantu.Gets the control adapter responsible for rendering the specified control.

(Odziedziczone po Control)
ResolveClientUrl(String)

Pobiera adres URL, który może być używany przez przeglądarkę.Gets a URL that can be used by the browser.

(Odziedziczone po Control)
ResolveUrl(String)

Konwertuje adres URL na taki, który jest używany na żądającym klienta.Converts a URL into one that is usable on the requesting client.

(Odziedziczone po Control)
SaveControlState()

Zapisuje wszelkie zmiany stanu formantu serwera, które wystąpiły od momentu, gdy strona została opublikowana na serwerze.Saves any server control state changes that have occurred since the time the page was posted back to the server.

(Odziedziczone po Control)
SaveViewState()

Zapisuje wszystkie zmiany stanu widoku kontrolki użytkownika, które wystąpiły od czasu ostatniej strony.Saves any user control view-state changes that have occurred since the last page postback.

(Odziedziczone po UserControl)
SetDesignModeState(IDictionary)

Ustawia dane czasu projektowania dla kontrolki.Sets design-time data for a control.

(Odziedziczone po Control)
SetRenderMethodDelegate(RenderMethod)

Przypisuje delegata programu obsługi zdarzeń, aby renderować formant serwera i jego zawartość w jego formancie nadrzędnym.Assigns an event handler delegate to render the server control and its content into its parent control.

(Odziedziczone po Control)
SetStringResourcePointer(Object, Int32)

Ustawia wskaźnik do zasobu ciągu.Sets a pointer to a string resource. SetStringResourcePointer(Object, Int32)Metoda jest używana przez wygenerowane klasy i nie jest przeznaczona do użycia w kodzie.The SetStringResourcePointer(Object, Int32) method is used by generated classes and is not intended for use from within your code.

(Odziedziczone po TemplateControl)
SetTraceData(Object, Object)

Ustawia dane śledzenia dla śledzenia czasu projektowania danych renderowania przy użyciu klucza danych śledzenia i wartości danych śledzenia.Sets trace data for design-time tracing of rendering data, using the trace data key and the trace data value.

(Odziedziczone po Control)
SetTraceData(Object, Object, Object)

Ustawia dane śledzenia dla śledzenia czasu projektowania danych renderowania przy użyciu obiektu śledzenia, klucza danych śledzenia i wartości danych śledzenia.Sets trace data for design-time tracing of rendering data, using the traced object, the trace data key, and the trace data value.

(Odziedziczone po Control)
TestDeviceFilter(String)

Zwraca wartość logiczną wskazującą, czy filtr urządzenia dotyczy żądania HTTP.Returns a Boolean value indicating whether a device filter applies to the HTTP request.

(Odziedziczone po TemplateControl)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)
TrackViewState()

Powoduje śledzenie zmian stanu widoku w formancie serwera, aby mogły być przechowywane w obiekcie formantu serwera StateBag .Causes tracking of view-state changes to the server control so they can be stored in the server control's StateBag object. Ten obiekt jest dostępny za pomocą ViewState właściwości.This object is accessible through the ViewState property.

(Odziedziczone po Control)
TryUpdateModel<TModel>(TModel)

Próbuje zaktualizować wystąpienie modelu przy użyciu wartości z formantu powiązanego z danymi.Attempts to update the model instance by using the values from the data-bound control.

(Odziedziczone po UserControl)
TryUpdateModel<TModel>(TModel, IValueProvider)

Próbuje zaktualizować wystąpienie modelu przy użyciu wartości z dostawcy wartości.Attempts to update the model instance using values from the value provider.

(Odziedziczone po UserControl)
UpdateModel<TModel>(TModel)

Aktualizuje wystąpienie modelu przy użyciu wartości z formantu powiązanego z danymi.Updates the model instance by using values from the data-bound control.

(Odziedziczone po UserControl)
UpdateModel<TModel>(TModel, IValueProvider)

Aktualizuje określone wystąpienie modelu przy użyciu wartości z dostawcy wartości kontrolki użytkownika.Updates the specified model instance using values from the value provider of the user control.

(Odziedziczone po UserControl)
WriteUTF8ResourceString(HtmlTextWriter, Int32, Int32, Boolean)

Zapisuje ciąg zasobu do HtmlTextWriter kontrolki.Writes a resource string to an HtmlTextWriter control. WriteUTF8ResourceString(HtmlTextWriter, Int32, Int32, Boolean)Metoda jest używana przez wygenerowane klasy i nie jest przeznaczona do użycia w kodzie.The WriteUTF8ResourceString(HtmlTextWriter, Int32, Int32, Boolean) method is used by generated classes and is not intended for use from within your code.

(Odziedziczone po TemplateControl)
XPath(String)

Oblicza wyrażenie powiązania danych XPath.Evaluates an XPath data-binding expression.

(Odziedziczone po TemplateControl)
XPath(String, IXmlNamespaceResolver)

Oblicza wyrażenie powiązania danych XPath przy użyciu określonych mapowań prefiksu i przestrzeni nazw dla rozpoznawania przestrzeni nazw.Evaluates an XPath data-binding expression using the specified prefix and namespace mappings for namespace resolution.

(Odziedziczone po TemplateControl)
XPath(String, String)

Oblicza wyrażenie powiązania danych XPath przy użyciu określonego ciągu formatu w celu wyświetlenia wyniku.Evaluates an XPath data-binding expression using the specified format string to display the result.

(Odziedziczone po TemplateControl)
XPath(String, String, IXmlNamespaceResolver)

Oblicza wyrażenie powiązania danych XPath przy użyciu określonych mapowań prefiksu i przestrzeni nazw dla rozpoznawania przestrzeni nazw i określonego ciągu formatu w celu wyświetlenia wyniku.Evaluates an XPath data-binding expression using the specified prefix and namespace mappings for namespace resolution and the specified format string to display the result.

(Odziedziczone po TemplateControl)
XPathSelect(String)

Oblicza wyrażenie powiązania danych XPath i zwraca kolekcję węzłów, która implementuje IEnumerable interfejs.Evaluates an XPath data-binding expression and returns a node collection that implements the IEnumerable interface.

(Odziedziczone po TemplateControl)
XPathSelect(String, IXmlNamespaceResolver)

Oblicza wyrażenie powiązania danych XPath przy użyciu określonych mapowań prefiksu i przestrzeni nazw dla rozpoznawania przestrzeni nazw i zwraca kolekcję węzłów, która implementuje IEnumerable interfejs.Evaluates an XPath data-binding expression using the specified prefix and namespace mappings for namespace resolution and returns a node collection that implements the IEnumerable interface.

(Odziedziczone po TemplateControl)

Zdarzenia

AbortTransaction

Występuje, gdy użytkownik skończy transakcję.Occurs when a user ends a transaction.

(Odziedziczone po TemplateControl)
CommitTransaction

Występuje po zakończeniu transakcji.Occurs when a transaction completes.

(Odziedziczone po TemplateControl)
DataBinding

Występuje, gdy formant serwera wiąże się ze źródłem danych.Occurs when the server control binds to a data source.

(Odziedziczone po Control)
Disposed

Występuje, gdy formant serwera zostanie wystawiony z pamięci, który jest ostatnim etapem cyklu życia formantu serwera, gdy zażądano strony ASP.NET.Occurs when a server control is released from memory, which is the last stage of the server control lifecycle when an ASP.NET page is requested.

(Odziedziczone po Control)
Error

Występuje, gdy zostanie zgłoszony nieobsługiwany wyjątek.Occurs when an unhandled exception is thrown.

(Odziedziczone po TemplateControl)
Init

Występuje po zainicjowaniu formantu serwera, który jest pierwszym krokiem w jego cyklu życia.Occurs when the server control is initialized, which is the first step in its lifecycle.

(Odziedziczone po Control)
Load

Występuje, gdy kontrolka serwera jest załadowana do Page obiektu.Occurs when the server control is loaded into the Page object.

(Odziedziczone po Control)
PreRender

Występuje po Control załadowaniu obiektu, ale przed renderowaniem.Occurs after the Control object is loaded but prior to rendering.

(Odziedziczone po Control)
Unload

Występuje, gdy formant serwera zostanie zwolniony z pamięci.Occurs when the server control is unloaded from memory.

(Odziedziczone po Control)

Jawne implementacje interfejsu

IAttributeAccessor.GetAttribute(String)

Zwraca wartość określonego atrybutu kontrolki użytkownika.Returns the value of the specified user control attribute.

(Odziedziczone po UserControl)
IAttributeAccessor.SetAttribute(String, String)

Ustawia wartość określonego atrybutu kontrolki użytkownika.Sets the value of the specified user control attribute.

(Odziedziczone po UserControl)
IControlBuilderAccessor.ControlBuilder

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ControlBuilder .For a description of this member, see ControlBuilder.

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.GetDesignModeState()

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetDesignModeState() .For a description of this member, see GetDesignModeState().

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.SetDesignModeState(IDictionary)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz SetDesignModeState(IDictionary) .For a description of this member, see SetDesignModeState(IDictionary).

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.SetOwnerControl(Control)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz SetOwnerControl(Control) .For a description of this member, see SetOwnerControl(Control).

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.UserData

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz UserData .For a description of this member, see UserData.

(Odziedziczone po Control)
IDataBindingsAccessor.DataBindings

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz DataBindings .For a description of this member, see DataBindings.

(Odziedziczone po Control)
IDataBindingsAccessor.HasDataBindings

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz HasDataBindings .For a description of this member, see HasDataBindings.

(Odziedziczone po Control)
IExpressionsAccessor.Expressions

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Expressions .For a description of this member, see Expressions.

(Odziedziczone po Control)
IExpressionsAccessor.HasExpressions

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz HasExpressions .For a description of this member, see HasExpressions.

(Odziedziczone po Control)
IFilterResolutionService.CompareFilters(String, String)

Zwraca wartość wskazującą, czy relacja nadrzędny/podrzędny istnieje między dwoma określonymi filtrami urządzeń.Returns a value that indicates whether a parent/child relationship exists between two specified device filters.

(Odziedziczone po TemplateControl)
IFilterResolutionService.EvaluateFilter(String)

Zwraca wartość wskazującą, czy określony filtr jest typem bieżącego obiektu filtru.Returns a value that indicates whether the specified filter is a type of the current filter object.

(Odziedziczone po TemplateControl)
IParserAccessor.AddParsedSubObject(Object)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz AddParsedSubObject(Object) .For a description of this member, see AddParsedSubObject(Object).

(Odziedziczone po Control)
IUserControlDesignerAccessor.InnerText

Pobiera lub ustawia tekst wyświetlany między tagiem otwierającym i zamykającym kontrolki użytkownika.Gets or sets the text that appears between the opening and closing tags of a user control.

(Odziedziczone po UserControl)
IUserControlDesignerAccessor.TagName

Pobiera lub ustawia pełną nazwę tagu kontrolki użytkownika.Gets or sets the full tag name of the user control.

(Odziedziczone po UserControl)

Metody rozszerzania

FindDataSourceControl(Control)

Zwraca źródło danych skojarzone z kontrolką danych dla określonej kontrolki.Returns the data source that is associated with the data control for the specified control.

FindFieldTemplate(Control, String)

Zwraca szablon pola dla określonej kolumny w kontenerze nazewnictwa określonego formantu.Returns the field template for the specified column in the specified control's naming container.

FindMetaTable(Control)

Zwraca obiekt obiektu z tabeli dla kontrolki zawierającej dane.Returns the metatable object for the containing data control.

GetDefaultValues(INamingContainer)

Pobiera kolekcję wartości domyślnych dla określonej kontrolki danych.Gets the collection of the default values for the specified data control.

GetMetaTable(INamingContainer)

Pobiera metadane tabeli dla określonej kontrolki danych.Gets the table metadata for the specified data control.

SetMetaTable(INamingContainer, MetaTable)

Ustawia metadane tabeli dla określonej kontrolki danych.Sets the table metadata for the specified data control.

SetMetaTable(INamingContainer, MetaTable, IDictionary<String,Object>)

Ustawia metadane tabeli i mapowanie wartości domyślnej dla określonej kontrolki danych.Sets the table metadata and default value mapping for the specified data control.

SetMetaTable(INamingContainer, MetaTable, Object)

Ustawia metadane tabeli i mapowanie wartości domyślnej dla określonej kontrolki danych.Sets the table metadata and default value mapping for the specified data control.

TryGetMetaTable(INamingContainer, MetaTable)

Określa, czy metadane tabeli są dostępne.Determines whether table metadata is available.

EnableDynamicData(INamingContainer, Type)

Włącza dynamiczne zachowanie danych dla określonej kontrolki danych.Enables Dynamic Data behavior for the specified data control.

EnableDynamicData(INamingContainer, Type, IDictionary<String,Object>)

Włącza dynamiczne zachowanie danych dla określonej kontrolki danych.Enables Dynamic Data behavior for the specified data control.

EnableDynamicData(INamingContainer, Type, Object)

Włącza dynamiczne zachowanie danych dla określonej kontrolki danych.Enables Dynamic Data behavior for the specified data control.

Dotyczy

Zobacz też