Doctype Wyliczenie

Definicja

Przestroga

The System.Web.Mobile.dll assembly has been deprecated and should no longer be used. For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=157231.

Określa typ znacznika XHTML dla XhtmlTextWriter klasy, która ma być renderowana na stronie lub kontrolce.Specifies the type of XHTML markup for an XhtmlTextWriter class to render to the page or control. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & sitess with ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public enum class Doctype
public enum Doctype
[System.Obsolete("The System.Web.Mobile.dll assembly has been deprecated and should no longer be used. For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=157231.")]
public enum Doctype
type Doctype = 
[<System.Obsolete("The System.Web.Mobile.dll assembly has been deprecated and should no longer be used. For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=157231.")>]
type Doctype = 
Public Enum Doctype
Dziedziczenie
Atrybuty

Pola

NotSet 0

Nie określono.Not determined.

Wml20 3

Dokument WML 2,0.WML 2.0 document.

XhtmlBasic 1

Podstawowy format XHTML.Basic XHTML format. Ten format nie obsługuje ramek i stylów.This format does not support frames and styles.

XhtmlMobileProfile 2

Format profilu mobilnego XHTML.XHTML Mobile Profile format.

Uwagi

Po określeniu jednej z Doctype wartości wyliczenia jako parametru w SetDocType wywołaniu metody wartość wymusza stosowanie modułu zapisywania tekstu do ograniczeń tego typu dokumentu XHTML.When you specify one of the Doctype enumeration values as the parameter in a SetDocType method call, the value forces the text writer to adhere to the restrictions of that XHTML document type.

XHTML Basic to wersja przenośna XHTML 1,0 i obsługuje minimalną liczbę modułów XHTML do dokumentu XHTML.XHTML Basic is the mobile version of XHTML 1.0 and supports the minimum number of XHTML modules to be an XHTML document. Jest ona przeznaczona dla klientów, którzy nie obsługują pełnego zestawu funkcji języka XHTML, takich jak telefony komórkowe, osobiste Asystenci cyfrowo (PDA), strony i dekodery.It is designed for clients that do not support the full set of XHTML features, such as mobile phones, personal digital assistants (PDAs), pagers, and set-top boxes. W przypadku języka XHTML Basic dokument może być prezentowany na maksymalnej liczbie klientów, w tym szerokiej gamy telefonów komórkowych z różnymi formatami wyświetlania i możliwościami prezentacji.With XHTML Basic, a document can be presented on the maximum number of clients, including a wide range of mobile phones with different display formats and presentation capabilities.

Profil mobilny XHTML dodaje kilka dodatkowych elementów i atrybutów do języka XHTML Basic z pełnego XHTML 1,0, w tym dodatkowe elementy prezentacji i obsługę wewnętrznych arkuszy stylów.XHTML Mobile Profile adds several additional elements and attributes to XHTML Basic from the full XHTML 1.0, including additional presentation elements and support for internal style sheets.

Wireless Markup Language (WML) 2,0 rozszerza zarówno profil mobilny XHTML Basic, jak i XHTML, zapewniając obsługę kaskadowych arkuszy stylów.Wireless Markup Language (WML) 2.0 expands on both XHTML Basic and XHTML Mobile Profile by providing support for cascading style sheets.

Dotyczy

Zobacz też