Command.CausesValidation Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia, czy określony formant powoduje wystąpienie walidacji po stronie serwera dla wszystkich kontrolek w formularzu.Gets or sets whether the specified control causes server-side validation to occur on all controls on the form. Wartość domyślna to true.The default value is true. Ten interfejs API jest nieaktualny.This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & sitess with ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 property bool CausesValidation { bool get(); void set(bool value); };
[System.ComponentModel.Bindable(false)]
public bool CausesValidation { get; set; }
[<System.ComponentModel.Bindable(false)>]
member this.CausesValidation : bool with get, set
Public Property CausesValidation As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli określony formant powoduje, że Walidacja po stronie serwera występuje na wszystkich kontrolkach w formularzu; w przeciwnym razie false .true if the specified control causes server-side validation to occur on all controls on the form; otherwise, false.

Atrybuty

Uwagi

Aby można było sprawdzić poprawność w formularzu, formularz musi być przesłany z kontrolką, która wywołuje walidację, i musi mieć CausesValidation ustawioną właściwość true .For validation to occur on a form, the form must be submitted with a control that raises validation, and must have its CausesValidation property set to true. CommandKontrolka jest obecnie jedyną kontrolką, która wywołuje walidację.The Command control is currently the only control that raises validation.

Dotyczy

Zobacz też