Command.Click Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy użytkownik aktywuje Command formant.Occurs when a user activates a Command control. Ten interfejs API jest nieaktualny.This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & sitess with ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 event EventHandler ^ Click;
public event EventHandler Click;
member this.Click : EventHandler 
Public Custom Event Click As EventHandler 

Typ zdarzenia

EventHandler

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób dołączania zdarzeń polecenia.The following code example demonstrates how to attach command events. Kliknięcie dowolnego z Command przycisków powoduje OnItemCommand zdarzenie.Clicking either of the Command buttons raises the OnItemCommand event. Funkcja zdefiniowana przez użytkownika używa argumentu, CommandEventArgs Aby zobaczyć, który Command przycisk został kliknięty.The user-defined function uses the CommandEventArgs argument to see which Command button was clicked.

Uwaga

Poniższy przykład kodu używa modelu kodu jednoplikowego i może nie funkcjonować prawidłowo w przypadku kopiowania bezpośrednio do pliku związanego z kodem.The following code example uses the single-file code model and may not work correctly if copied directly into a code-behind file. Ten przykład kodu musi być skopiowany do pustego pliku tekstowego, który ma rozszerzenie. aspx.This code example must be copied into an empty text file that has an .aspx extension. Aby uzyskać więcej informacji na temat modelu kodu formularzy sieci Web, zobacz ASP.NET Web Forms Code Model.For more information on the Web Forms code model, see ASP.NET Web Forms Page Code Model.

<%@ Page Language="C#" 
  Inherits="System.Web.UI.MobileControls.MobilePage" %>
<%@ Register TagPrefix="mobile" 
  Namespace="System.Web.UI.MobileControls" 
  Assembly="System.Web.Mobile" %>
<%@ Import Namespace="System.Web.Mobile" %>

<script runat="server">
  //<Snippet3>
  public void Page_Load(Object sender, EventArgs e)
  {
    MobileCapabilities caps
      = (MobileCapabilities)Request.Browser;
    if (caps.MaximumSoftkeyLabelLength == 5)
    {
      Command1.SoftkeyLabel = "Click";
    }
    else if (caps.MaximumSoftkeyLabelLength > 5)
    {
      Command1.SoftkeyLabel = "Submit";
    }
  }
  //</Snippet3>

  void Command_Click(object sender, CommandEventArgs e)
  {
    string txt = "You clicked Button{0}. ({1} points)";
    if (e.CommandName.ToString() == "Command1")
    {
      Label1.Text = String.Format(txt, 1, 
        e.CommandArgument);
    }
    else if (e.CommandName.ToString() == "Command2")
    {
      Label1.Text = String.Format(txt, 2, 
        e.CommandArgument);
    }
  }
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<body>
  <mobile:form id="form1" runat="server">
    <mobile:Label id="Label1" runat="server">
      Click a button
    </mobile:Label>
    <mobile:Label id="Label2" runat="server" /> 
    <mobile:Command id="Command1" Format="Button"
      OnItemCommand="Command_Click" 
      CommandName="Command1" runat="server" 
      Text="Button1" CommandArgument="70" />
    <mobile:Command id="Command2" Format="Link"
      OnItemCommand="Command_Click" 
      CommandName="Command2" runat="server" 
      Text="Button2" CommandArgument="50" />
  </mobile:form>
</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" 
  Inherits="System.Web.UI.MobileControls.MobilePage" %>
<%@ Register TagPrefix="mobile" 
  Namespace="System.Web.UI.MobileControls" 
  Assembly="System.Web.Mobile" %>
<%@ Import Namespace="System.Web.Mobile" %>

<script runat="server">
  '<Snippet3>
  Public Sub Page_Load(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As EventArgs)

    Dim caps As System.Web.Mobile.MobileCapabilities _
      = CType(Request.Browser, MobileCapabilities)

    If caps.MaximumSoftkeyLabelLength = 5 Then
      Command1.SoftkeyLabel = "Click"
    ElseIf caps.MaximumSoftkeyLabelLength > 5 Then
      Command1.SoftkeyLabel = "Submit"
    End If
  End Sub
  '</Snippet3>

  Private Sub Command_Click(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As CommandEventArgs)

    Dim txt As String = "You clicked Button{0}. ({1} points)"
    If e.CommandName.ToString() = "Command1" Then
      Label1.Text = String.Format(txt, 1, e.CommandArgument)
    ElseIf e.CommandName.ToString() = "Command2" Then
      Label1.Text = String.Format(txt, 2, e.CommandArgument)
    End If
  End Sub
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<body>
  <mobile:form id="form1" runat="server">
    <mobile:Label id="Label1" runat="server">
      Click a button
    </mobile:Label>
    <mobile:Label id="Label2" runat="server" /> 
    <mobile:Command id="Command1" Format="Button"
      OnItemCommand="Command_Click" 
      CommandName="Command1" runat="server" 
      Text="Button1" CommandArgument="70" />
    <mobile:Command id="Command2" Format="Link"
      OnItemCommand="Command_Click" 
      CommandName="Command2" runat="server" 
      Text="Button2" CommandArgument="50" />
  </mobile:form>
</body>
</html>

Uwagi

Gdy Command formant jest aktywowany, wywołuje OnClick zdarzenie.When a Command control is activated, it raises the OnClick event. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję "renderowanie specyficzne dla urządzenia" i "zachowanie specyficzne dla urządzenia" w temacie System.Web.UI.MobileControls.Command .For more information, see the "Device-Specific Rendering" and "Device-Specific Behavior" sections in System.Web.UI.MobileControls.Command.

Dotyczy

Zobacz też