Command.LoadPostData(String, NameValueCollection) Metoda

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy karta skojarzona z Command kontrolką obsługiwała ładowanie danych post.Gets a value indicating whether the adapter associated with the Command control has handled loading the post data. Ten interfejs API jest nieaktualny.This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & sitess with ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

protected:
 bool LoadPostData(System::String ^ key, System::Collections::Specialized::NameValueCollection ^ data);
protected bool LoadPostData (string key, System.Collections.Specialized.NameValueCollection data);
member this.LoadPostData : string * System.Collections.Specialized.NameValueCollection -> bool
Protected Function LoadPostData (key As String, data As NameValueCollection) As Boolean

Parametry

key
String

Odwołanie do nazwy kolekcji parametrów.A reference to the name of a parameter collection.

data
NameValueCollection

Kolekcja parametrów danych ogłaszania zwrotnego.A parameter collection of postback data.

Zwraca

Boolean

true Jeśli karta skojarzona z tym formantem obsłużył ładowanie danych post; w przeciwnym razie false .true if the adapter associated with this control has handled loading the post data; otherwise, false.

Uwagi

Ta metoda jest wywoływana przez IPostBackDataHandler.LoadPostData metodę.This method is called by the IPostBackDataHandler.LoadPostData method.

Uwaga

Różne urządzenia mogą zapewnić swoje dane z powrotem do serwera wywołującego na różne sposoby.Different devices might provide their data back to the calling server in different ways.

Dotyczy

Zobacz też