Command.OnItemCommand(CommandEventArgs) Metoda

Definicja

Wywoływana, gdy użytkownik aktywuje formant.Called when the user activates the control. Ten interfejs API jest nieaktualny.This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & sitess with ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

protected:
 virtual void OnItemCommand(System::Web::UI::WebControls::CommandEventArgs ^ e);
protected virtual void OnItemCommand (System.Web.UI.WebControls.CommandEventArgs e);
abstract member OnItemCommand : System.Web.UI.WebControls.CommandEventArgs -> unit
override this.OnItemCommand : System.Web.UI.WebControls.CommandEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnItemCommand (e As CommandEventArgs)

Parametry

e
CommandEventArgs

CommandEventArgsObiekt, który zawiera dane zdarzenia.An CommandEventArgs object that contains event data.

Uwagi

Domyślna implementacja podnosi ItemCommand zdarzenie.The default implementation raises the ItemCommand event. Dziedziczenie klas może przesłonić tę metodę do wykonywania innych zadań.Inheriting classes can override this method to perform other tasks.

OnItemCommandZdarzenie jest wywoływane po OnClick zdarzeniu.The OnItemCommand event is raised after the OnClick event. Jest to przydatne, gdy trzeba wykonać te same akcje dla wielu Command przycisków.This is useful when you must take the same actions for multiple Command buttons. Możesz użyć CommandName CommandArgument właściwości lub Command kontrolki, aby określić, który Command przycisk został kliknięty.You can use the CommandName or CommandArgument property of the Command control to identify which Command button was clicked.

Dotyczy

Zobacz też