Command.RaisePostDataChangedEvent Metoda

Definicja

Powiadamia aplikację ASP.NET o Command zmianie stanu kontrolki.Notifies the ASP.NET application that the state of the Command control has changed. Ten interfejs API jest nieaktualny.This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & sitess with ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

protected:
 void RaisePostDataChangedEvent();
protected void RaisePostDataChangedEvent ();
member this.RaisePostDataChangedEvent : unit -> unit
Protected Sub RaisePostDataChangedEvent ()

Uwagi

RaisePostDataChangedEventMetoda może zostać przesłonięta w klasie pochodnej w celu zgłaszania zdarzeń zmiany dla Command kontrolki, gdy odsyła z powrotem na serwer.The RaisePostDataChangedEvent method can be overridden in a derived class to raise change events for the Command control when it posts back to the server. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is used primarily by control developers.

Dotyczy

Zobacz też