Command.IPostBackDataHandler.RaisePostDataChangedEvent Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz RaisePostDataChangedEvent() .For a description of this member, see RaisePostDataChangedEvent(). Ten interfejs API jest nieaktualny.This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & sitess with ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

 virtual void System.Web.UI.IPostBackDataHandler.RaisePostDataChangedEvent() = System::Web::UI::IPostBackDataHandler::RaisePostDataChangedEvent;
void IPostBackDataHandler.RaisePostDataChangedEvent ();
abstract member System.Web.UI.IPostBackDataHandler.RaisePostDataChangedEvent : unit -> unit
override this.System.Web.UI.IPostBackDataHandler.RaisePostDataChangedEvent : unit -> unit
Sub RaisePostDataChangedEvent () Implements IPostBackDataHandler.RaisePostDataChangedEvent

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy Command wystąpienie jest rzutowane do IPostBackDataHandler interfejsu.It can be used only when the Command instance is cast to an IPostBackDataHandler interface.

Dotyczy

Zobacz też