CommandFormat Wyliczenie

Definicja

Ostrzeżenie

Ten interfejs API jest teraz przestarzały.

Ustawia styl renderowania formantu Command, za pomocą właściwości Format.Sets the rendering style of the Command control, through the Format property. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public enum class CommandFormat
public enum CommandFormat
[System.Obsolete("The System.Web.Mobile.dll assembly has been deprecated and should no longer be used. For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=157231.")]
public enum CommandFormat
type CommandFormat = 
Public Enum CommandFormat
Dziedziczenie
CommandFormat
Atrybuty

Pola

Button 0

Renderuje kontrolkę Command jako przycisk.Renders the Command control as a button. Ten interfejs API jest nieaktualny.This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

1

Renderuje formant Command jako hiperlink.Renders the Command control as a hyperlink. Ten interfejs API jest nieaktualny.This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

Przykłady

Ten przykład ilustruje użycie klasy CommandFormat.This example demonstrates the usage of the CommandFormat class.

Dotyczy

Zobacz też