ControlElement(String, Type) Konstruktor

Definicja

Tworzy wystąpienie klasy ControlElement.Creates an instance of the ControlElement class. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 ControlElement(System::String ^ name, Type ^ adapter);
public ControlElement (string name, Type adapter);
new System.Web.UI.MobileControls.ControlElement : string * Type -> System.Web.UI.MobileControls.ControlElement
Public Sub New (name As String, adapter As Type)

Parametry

name
String

Nazwa formantu, do którego zostanie zastosowana konfiguracja.The name of the control to which the configuration applies.

adapter
Type

Type karty, która ma być używana przez formant.The Type of adapter the control should use.

Dotyczy

Zobacz też