ControlElementCollection.AllKeys Właściwość

Definicja

Zwraca tablicę kluczy dla wszystkich ControlElement obiektów zawartych w tej kolekcji.Returns an array of the keys for all of the ControlElement objects contained in this collection. Ten interfejs API jest nieaktualny.This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & sitess with ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 property cli::array <System::Object ^> ^ AllKeys { cli::array <System::Object ^> ^ get(); };
public object[] AllKeys { get; }
member this.AllKeys : obj[]
Public ReadOnly Property AllKeys As Object()

Wartość właściwości

Object[]

Tablica nazw kluczy.An array of key names.

Dotyczy