ControlPager.GetPage(Int32) Metoda

Definicja

Zwraca nowo przypisany indeks strony na podstawie wagi formantu.Returns a newly assigned page index based on the weight of the control. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 int GetPage(int weight);
public int GetPage (int weight);
member this.GetPage : int -> int
Public Function GetPage (weight As Integer) As Integer

Parametry

weight
Int32

Waga kontrolki.The weight of a control.

Zwraca

Int32

Nowo przypisany indeks strony na podstawie wagi formantu.A newly assigned page index based on the weight of the control.

Uwagi

Formanty wywołują tę metodę iteracyjnie podczas dzielenia na strony w celu pobrania przypisanych do nich stron.Controls call this method iteratively during pagination to retrieve their assigned pages.

Dotyczy

Zobacz też