ControlPager.PageCount Właściwość

Definicja

Ustawia lub zwraca liczbę stron formularza aktualnie utworzonych przez moduł stronicowania.Sets or returns the number of form pages currently created by the pager. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 property int PageCount { int get(); void set(int value); };
public int PageCount { get; set; }
member this.PageCount : int with get, set
Public Property PageCount As Integer

Wartość właściwości

Int32

Liczba stron formularza aktualnie utworzonych przez moduł stronicowania.The number of form pages currently created by the pager.

Dotyczy

Zobacz też