Image.AlternateText Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia tekst alternatywny, który będzie wyświetlany, gdy obraz nie jest dostępny dla urządzenia.Gets or sets the alternate text to display when an image is not available for the device. Wartością domyślną jest ciąg pusty ("").The default value is an empty string (""). {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 property System::String ^ AlternateText { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[System.ComponentModel.Bindable(true)]
public string AlternateText { get; set; }
member this.AlternateText : string with get, set
Public Property AlternateText As String

Wartość właściwości

Tekst alternatywny wyświetlany, gdy obraz nie jest dostępny dla urządzenia.The alternate text to display when an image is not available for the device.

Atrybuty

Uwagi

Tekst alternatywny pojawia się w przeglądarkach, które nie obsługują obrazów lub gdzie plik obrazu nie jest dostępny.The alternate text appears in browsers that do not support images or where the image file is not available.

Dotyczy

Zobacz też