List.ItemCommand Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy użytkownik wybierze polecenie skojarzone z List kontrolką.Occurs when the user selects a command that is associated with a List control. Ten interfejs API jest nieaktualny.This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & sitess with ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 event System::Web::UI::MobileControls::ListCommandEventHandler ^ ItemCommand;
public event System.Web.UI.MobileControls.ListCommandEventHandler ItemCommand;
member this.ItemCommand : System.Web.UI.MobileControls.ListCommandEventHandler 
Public Custom Event ItemCommand As ListCommandEventHandler 

Typ zdarzenia

ListCommandEventHandler

Przykłady

Poniższy przykład kodu pokazuje, jak użyć ItemCommand zdarzenia do wywołania metody, która zmienia stan elementu na liście i ponownie oblicza sumę stanu.The following code example shows how to use the ItemCommand event to call a method that changes the status of an item in the list and recalculates the status totals. Ten przykład jest częścią większego przykładu dla List przeglądu.This example is part of a larger example for the List overview.

private void Status_ItemCommand(object sender, 
  ListCommandEventArgs e)
{
  const string spec = "You now have {0} " + 
    "tasks done, {1} tasks scheduled, and " +
    "{2} tasks pending.";

  // Move selection to next status toward 'done'
  switch (e.ListItem.Value)
  {
    case "scheduled":
      schedCount -= 1;
      pendCount += 1;
      e.ListItem.Value = "pending";
      break;
    case "pending":
      pendCount -= 1;
      doneCount += 1;
      e.ListItem.Value = "done";
      break;
  }

  // Show the status of the current task
  Label1.Text = e.ListItem.Text + " is " +
    e.ListItem.Value;

  // Show current selection counts
  Label2.Text = String.Format(spec, doneCount, 
    schedCount, pendCount);
}
Private Sub Status_ItemCommand(ByVal sender As Object, _
  ByVal e As ListCommandEventArgs)

  Const spec As String = "You now have {0} tasks done, {1} " & _
    "tasks scheduled, and {2} tasks pending."

  ' Move selection to next status toward 'done'
  Select Case e.ListItem.Value
    Case "scheduled"
      schedCount -= 1
      pendCount += 1
      e.ListItem.Value = "pending"
    Case "pending"
      pendCount -= 1
      doneCount += 1
      e.ListItem.Value = "done"
      
  End Select

  ' Show the status of the current task
  Label1.Text = e.ListItem.Text & " is " & _
    e.ListItem.Value

  ' Show current selection counts
  Label2.Text = String.Format(spec, doneCount, _
    schedCount, pendCount)
End Sub

Uwagi

Podczas renderowania listy przy użyciu szablonów, ItemCommand program obsługi zdarzeń jest wywoływany za pośrednictwem mechanizmu propagacji zdarzeń ASP.NET.When you render a list by using templates, the ItemCommand event handler is called through the event-bubbling mechanism of ASP.NET. Program obsługi zdarzeń przekazuje argument typu ListCommandEventArgs , który zawiera informacje o elemencie źródłowym i CommandName właściwości formantu, który wygenerował zdarzenie.The event handler is passed an argument of type ListCommandEventArgs, which contains information about the source item and the CommandName property of the control that generated the event. Dzięki temu można renderować pojedynczy element listy z wieloma związanymi interakcjami.This allows you to render a single list item with multiple associated interactions.

W przypadku domyślnego renderowania formant zapewnia podstawowy interfejs użytkownika, który umożliwia użytkownikowi klikanie pozycji listy.On default rendering, the control provides a basic user interface (UI) that allows the user to click list items. Na stronie ogłaszania zwrotnego ItemCommand program obsługi zdarzeń jest wywoływany z argumentem typu ListCommandEventArgs , który zawiera informacje o elemencie źródłowym.On postback, the ItemCommand event handler is called with an argument of type ListCommandEventArgs, which contains information about the source item. CommandNameWłaściwość tego obiektu to null .The CommandName property of this object is null.

Dotyczy

Zobacz też