ListCommandEventArgs.CommandSource Właściwość

Definicja

Zwraca kontrolkę, która wywołała zdarzenie.Returns the control that raised the event. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 property System::Object ^ CommandSource { System::Object ^ get(); };
public object CommandSource { get; }
member this.CommandSource : obj
Public ReadOnly Property CommandSource As Object

Wartość właściwości

Kontrolka, która wywołała zdarzenie.The control that raised the event.

Dotyczy

Zobacz też