ListCommandEventArgs.DefaultCommand Pole

Definicja

Ustawia lub zwraca nazwę polecenia domyślnego.Sets or returns the name of the default command. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

protected: static initonly System::String ^ DefaultCommand;
protected static readonly string DefaultCommand;
 staticval mutable DefaultCommand : string
Protected Shared ReadOnly DefaultCommand As String 

Wartość pola

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak używać właściwości DefaultCommand do określenia "Check" jako polecenia domyślnego.The following code example demonstrates how to the use the DefaultCommand property to specify "Check" as the default command.

Uwaga

Poniższy przykład kodu używa modelu kodu jednoplikowego i może nie działa poprawnie, jeśli jest kopiowany bezpośrednio do pliku związanego z kodem.The following code sample uses the single-file code model and may not work correctly if copied directly into a code-behind file. Ten przykład kodu musi być skopiowany do pustego pliku tekstowego, który ma rozszerzenie. aspx.This code sample must be copied into an empty text file that has an .aspx extension. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz model kodu stron ASP.NET Web Forms.For more information, see ASP.NET Web Forms Page Code Model.

<%@ Page Language="C#" 
  Inherits="System.Web.UI.MobileControls.MobilePage" %>
<%@ Register TagPrefix="mobile" 
  Namespace="System.Web.UI.MobileControls" 
  Assembly="System.Web.Mobile" %>

<script runat="server">
  private void Page_Load(Object sender, EventArgs e)
  {
    if (!IsPostBack)
    {
      // Create array and add the tasks to it.
      ArrayList arr = new ArrayList();
      arr.Add(new Task("Verify transactions", "Done"));
      arr.Add(new Task("Check balance sheet", "Scheduled"));
      arr.Add(new Task("Send report", "Pending"));

      // Bind the List to the ArrayList
      ObjectList1.DataSource = arr;
      ObjectList1.DataBind();
    }
    ObjectList1.DefaultCommand = "Check";
  }

  // Event handler for all ObjectList1 commands
  private void SelectCommand(Object sender, 
    ObjectListCommandEventArgs e)
  {
    if (e.CommandName.ToString() == "Check")
      ActiveForm = Form2;
    else if (e.CommandName.ToString() == "Browse")
      ActiveForm = Form3;
  }

  // Custom class for the ArrayList items
  private class Task
  {
    private String _TaskName, _Status;

    public Task(String TaskName, String Status)
    {
      _TaskName = TaskName;
      _Status = Status;
    }
    public String TaskName
    {
      get { return _TaskName; }
    }
    public String Status
    {
      get { return _Status; }
    }
  }
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<body>
  <mobile:form id="Form1" runat="server">
    <mobile:ObjectList runat="server" id="ObjectList1" 
      OnItemCommand="SelectCommand">
      <Command Name="Check" Text="Check Appointments" />
      <Command Name="Browse" Text="Browse Tasks" />
    </mobile:ObjectList>
  </mobile:form>
  <mobile:Form ID="Form2" Runat="server">
    <mobile:Label ID="Label1" Runat="server">
      Check Appointments</mobile:Label>
    <mobile:Link ID="Link1" Runat="server" 
      NavigateUrl="#Form1">Back</mobile:Link>
  </mobile:Form>
  <mobile:Form ID="Form3" Runat="server">
    <mobile:Label ID="Label2" Runat="server">
      Browse Tasks</mobile:Label>
    <mobile:Link ID="Link2" Runat="server" 
      NavigateUrl="#Form1">Back</mobile:Link>
  </mobile:Form>
</body>
</html>

Uwagi

Po ustawieniu, ObjectList próbuje renderować skrót, aby wywołać polecenie domyślne.When set, the ObjectList attempts to render a shortcut to invoke the default command. W języku HTML domyślne renderowanie w ListView wyświetla pierwsze pole jako link do DetailsView ObjectList.In HTML, the default rendering in ListView displays the first field as a link to the DetailsView of the ObjectList. Ustawiając właściwość DefaultCommand, kliknięcie łącza powoduje wywołanie polecenia domyślnego.By setting the DefaultCommand property, clicking the link invokes the default command. Wywołanie polecenia domyślnego wywołuje zdarzenie ItemCommand.Invoking the default command raises the ItemCommand event. CommandName obiektu ObjectListCommandEventArgs jest ustawiona na wartość właściwości DefaultCommand.The CommandName of the ObjectListCommandEventArgs object is set to the value of the DefaultCommand property.

Nawet jeśli jest zdefiniowane polecenie domyślne, należy uwzględnić polecenie o tej samej nazwie w kolekcji poleceń.Even if a default command is defined, you should include a command with the same name in the commands collection. Jeśli formant nie może renderować elementu graficznego, który zawiera skrót do polecenia domyślnego, to polecenie domyślne jest nadal dostępne przez renderowanie kolekcji ObjectList.Commands.If the control cannot render a graphical element that includes a shortcut for the default command, the default command is still available by rendering the ObjectList.Commands collection.

Dotyczy

Zobacz też