ListCommandEventArgs.ListItem Właściwość

Definicja

Zwraca element listy, który wygenerował zdarzenie.Returns the list item that generated the event. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 property System::Web::UI::MobileControls::MobileListItem ^ ListItem { System::Web::UI::MobileControls::MobileListItem ^ get(); };
public System.Web.UI.MobileControls.MobileListItem ListItem { get; }
member this.ListItem : System.Web.UI.MobileControls.MobileListItem
Public ReadOnly Property ListItem As MobileListItem

Wartość właściwości

Element listy, który wygenerował zdarzenie.The list item that generated the event.

Dotyczy

Zobacz też