ListDecoration Wyliczenie

Definicja

Ostrzeżenie: Przestarzałe

The System.Web.Mobile.dll assembly has been deprecated and should no longer be used. For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=157231.

Określa typ dekoracji, która ma zostać dodana do elementów listy.Specifies the type of decoration to be added to list items. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & sitess with ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public enum class ListDecoration
public enum ListDecoration
[System.Obsolete("The System.Web.Mobile.dll assembly has been deprecated and should no longer be used. For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=157231.")]
public enum ListDecoration
type ListDecoration = 
[<System.Obsolete("The System.Web.Mobile.dll assembly has been deprecated and should no longer be used. For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=157231.")>]
type ListDecoration = 
Public Enum ListDecoration
Dziedziczenie
ListDecoration
Atrybuty

Pola

Bulleted 1

Elementy listy są uzupełnione punktorem.List items are decorated with a bullet. Ten interfejs API jest nieaktualny.This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & sitess with ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

None 0

Brak dekoracji.No decoration. Ten interfejs API jest nieaktualny.This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & sitess with ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

Numbered 2

Elementy listy są dekoracyjne z liczbą.List items are decorated with a number. Ten interfejs API jest nieaktualny.This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & sitess with ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

Uwagi

ListDecorationWyliczenie reprezentuje sposób określania dekoracji dla listy, jako punktorów, cyfr lub bez dekoracji.The ListDecoration enumeration represents how you will specify decoration for a list, as bullets, numbers, or no decoration at all. W ASP.NET należy określić typ dekoracji dla listy przez ustawienie Decoration właściwości.In ASP.NET, you specify the type of decoration for a list by setting the Decoration property.

Dotyczy

Zobacz też