LiteralTextContainerControlBuilder.AppendSubBuilder(ControlBuilder) Metoda

Definicja

Dodaje do obiektu ControlBuilder konstruktory dla wszelkich formantów podrzędnych należących do formantu kontenera.Adds builders to the ControlBuilder object for any child controls that belong to the container control. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 override void AppendSubBuilder(System::Web::UI::ControlBuilder ^ subBuilder);
public override void AppendSubBuilder (System.Web.UI.ControlBuilder subBuilder);
override this.AppendSubBuilder : System.Web.UI.ControlBuilder -> unit
Public Overrides Sub AppendSubBuilder (subBuilder As ControlBuilder)

Parametry

subBuilder
ControlBuilder

Obiekt ControlBuilder przypisany do formantu podrzędnego.The ControlBuilder object assigned to the child control.

Dotyczy

Zobacz też