MobileControl.AddParsedSubObject(Object) Metoda

Definicja

Powiadamia formant serwera o przeanalizowaniu elementu, XML lub HTML, a następnie dodaje element do obiektu ControlCollection formantu serwera.Notifies the server control that an element, either XML or HTML, was parsed, and adds the element to the server control's ControlCollection object. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

protected:
 override void AddParsedSubObject(System::Object ^ obj);
protected override void AddParsedSubObject (object obj);
override this.AddParsedSubObject : obj -> unit
Protected Overrides Sub AddParsedSubObject (obj As Object)

Parametry

obj
Object

Object reprezentujący przeanalizowany element.An Object that represents the parsed element.

Dotyczy

Zobacz też