MobileControl.Alignment Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia określone wyrównanie stylu.Gets or sets the specified alignment for the style. Wartością domyślną jest NotSet.The default value is NotSet. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 virtual property System::Web::UI::MobileControls::Alignment Alignment { System::Web::UI::MobileControls::Alignment get(); void set(System::Web::UI::MobileControls::Alignment value); };
[System.ComponentModel.Bindable(true)]
public virtual System.Web.UI.MobileControls.Alignment Alignment { get; set; }
member this.Alignment : System.Web.UI.MobileControls.Alignment with get, set
Public Overridable Property Alignment As Alignment

Wartość właściwości

Alignment

Wyliczona wartość określająca wyrównanie stylu.An enumerated value specifying the alignment for the style.

Atrybuty

Uwagi

Właściwość Alignment można ustawić na dowolną z następujących wartości.The Alignment property can be set to any of the following values.

WartośćValue OpisDescription
NotSet Nie ustawiono wyrównania dla określonego obiektu.No alignment is set for the specified object.
Alignment.Left Wyrównany do lewej.Aligns to the left.
Alignment.Center Wyrównany do środka.Aligns to the center.
Alignment.Right Wyrównany do prawej strony.Aligns to the right.

Dotyczy

Zobacz też