MobileControl.CreateDefaultTemplatedUI(Boolean) Metoda

Definicja

Wywoływane przez karty urządzeń, aby utworzyć domyślny interfejs użytkownika (UI) dla kontrolki.Called by device adapters to create the default templated user interface (UI) for the control. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 virtual void CreateDefaultTemplatedUI(bool doDataBind);
public virtual void CreateDefaultTemplatedUI (bool doDataBind);
abstract member CreateDefaultTemplatedUI : bool -> unit
override this.CreateDefaultTemplatedUI : bool -> unit
Public Overridable Sub CreateDefaultTemplatedUI (doDataBind As Boolean)

Parametry

doDataBind
Boolean

Ustaw, aby true, jeśli utworzone szablony muszą być powiązane z dostępnymi danymi (zwykle w przypadku pierwszego żądania).Set to true if the instantiated templates must bind to available data (which usually happens on the first request). Ustaw wartość false, jeśli szablony nie mogą być powiązane z danymi, a zamiast tego polegają na stanie widoku, aby wypełnić je (co zwykle odbywa się na kolejnych ogłaszaniu zwrotnym).Set to false if the templates must not bind to data, and instead rely on view state to fill them in (which usually happens on subsequent postbacks).

Dotyczy

Zobacz też