MobileControl.CreateStyle Metoda

Definicja

Tworzy i zwraca obiekt Style, który ma być skojarzony z kontrolką.Constructs and returns the style object to be associated with the control. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

protected:
 virtual System::Web::UI::MobileControls::Style ^ CreateStyle();
protected virtual System.Web.UI.MobileControls.Style CreateStyle ();
abstract member CreateStyle : unit -> System.Web.UI.MobileControls.Style
override this.CreateStyle : unit -> System.Web.UI.MobileControls.Style
Protected Overridable Function CreateStyle () As Style

Zwraca

Style

Obiekt stylu do skojarzenia z kontrolką.The style object to be associated with the control.

Uwagi

Klasy dziedziczenia mogą przesłaniać tę metodę w celu zwrócenia bardziej specyficznej klasy stylów.Inheriting classes can override this method to return a more specific style class.

Dotyczy

Zobacz też