MobileControl.FirstPage Właściwość

Definicja

Zwraca pierwszą stronę formularza, na której pojawia się ten formant.Returns the first page of the form on which this control appears. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 property int FirstPage { int get(); void set(int value); };
[System.ComponentModel.Bindable(false)]
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public int FirstPage { get; set; }
member this.FirstPage : int with get, set
Public Property FirstPage As Integer

Wartość właściwości

Int32

Pierwsza strona formularza, na której pojawia się ten formant.The first page of the form on which this control appears.

Atrybuty

Uwagi

Ta właściwość jest używana na potrzeby dzielenia na strony.This property is used for form pagination.

Dotyczy

Zobacz też