MobileControl.Form Właściwość

Definicja

Zapewnia dostęp do formularza zawierającego.Provides access to the containing form. {1>Ten interfejs API jest nieaktualny.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 property System::Web::UI::MobileControls::Form ^ Form { System::Web::UI::MobileControls::Form ^ get(); };
[System.ComponentModel.Bindable(false)]
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public System.Web.UI.MobileControls.Form Form { get; }
member this.Form : System.Web.UI.MobileControls.Form
Public ReadOnly Property Form As Form

Wartość właściwości

Formularz, który zawiera tę kontrolkę.The form that contains this control.

Atrybuty

Wyjątki

kontrolka nie jest w postaci, w jakiej jest to wymagane.the control is not in a form as required. Jedyne kontrolki mobilne, które nie są wymagane w Form, to Form i StyleSheet.The only mobile controls not required to be in a Form are a Form and a StyleSheet.

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje sposób użycia właściwości Form, aby określić, czy aktywny formularz jest określonym formularzem w aplikacji sieci Web ASP.NET Mobile.The following example demonstrates how to use the Form property to determine whether the active form is a particular form in the ASP.NET mobile Web application. Ten przykład jest częścią większego przykładu dla właściwości EnsureTemplatedUI.This example is part of a larger example for the EnsureTemplatedUI property.

Dotyczy

Zobacz też